Jaɓɓorgo Pese Gata

Pesol: Gata

Sammba Gata Bah, salndu Pulaar, yanii

So Catal Kayhayɗi haalaama alaa e sago nginnaa Sammba Gata Bah, sibu nguurndam makko fof o waɗi ɗum ko e daranaade ɗemɗe,...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE