Jaɓɓorgo Pese Lahal

Pesol: lahal

Tellinegol taabal walla lahal ngam annabi Iisaa (JKM).

Hono ganndo gooto ina wiyee Salmaan Elfaarisi wiyi hono wiyeteeɓe Hawaariyuuna en Israayiilnaaɓe mbiyi : annabi Iisaa, (JKM), e nder Ɓuraana tedduɗo oo « so...

Tellinegol lahal ngam annabi iisaa (2)

Ndeen kanko nelaaɗo yahuud en ɓe leelii tan, ɓe pelliti naatde, ɓe naati ɓe tawi mo nder omo wondi toon e yummakko,...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE