Tellinegol taabal walla lahal ngam annabi Iisaa (JKM).

0
1739
Daarti annabaaɓe
Daarti annabaaɓe

Hono ganndo gooto ina wiyee Salmaan Elfaarisi wiyi hono wiyeteeɓe Hawaariyuuna en Israayiilnaaɓe mbiyi : annabi Iisaa, (JKM), e nder Ɓuraana tedduɗo oo « so tawii joome ina hattani yo o tellinan min ɗoo taabal ummoraade dow asamaan ».  Annabi Iisaa wiyi ɓe : « kulee geno so  oɗon laatii goongɗinde» simoore Taabal, kaawise112.  Ɓe mbiyi mo « so won ko geno waawi yo o waɗ ko min mbiyi koo ». Ndeen annabi Iisaa nanii ɗuum tan, o ummii, o ɓoornii comci makko soori, o fayi nder saharaa, omo  yaha omo ɓoosa hoore makko muuseeki ngam kulol geno toowɗo oo. Nde o yettii toon, e no ɓuraani wiyiri « eey geno joomi amen, jippinan min taabal ummoraade e asamaan, ɗum wonana min welnere adiinde e wattindiinde, ɗum wona kaawise ummoraade e maa, arjiginaa min, etee ko aan ɓuri moƴƴude e arjiginooɓe » simoore taabal, kaawise: 114. E nder ɗuum, geno tedduɗo oo jaabii wiyi mo : « miin maa mi tellin ɗuum e mon, oon mo yeddi ɗuum caggal mon, maa mi leeptu ɗum » simoore Maayida, kaawise: 115

Hono Tirmiisiiyu wiyi nde annabi Iisaa, (JKM) joofni ñaagunde mum tan, ɗoon e ɗoon geno jom baawɗe oo, tellini taabal murlal boɗewal, ina hakkunde duule ɗiɗi, ndee ina heedi dow, woɗnde heedi les, ina arda seesa-seesa yimɓe fof ina ndaara, hay Annabi Iisaa ina ndaara, Annabi heɓɓitii wiyi : aan geno yo a waɗan min ɗumɗoo yurmeende, hoto waɗan min ɗum haasidaagu. Caggal ɗuum, eɓe njokki ndaarde ɗum ina telloo, haa ngal joƴƴinaa e yeeso Annabi Iisaa, (JKM), ina huurii e dow taabal ngal sarbet mawɗo. Nde ngal memi leydi tan, Annabi Iisaa tukkii fayi leydi, o sujjani geno toowɗo oo, hawaariyankooɓe wonnooɓe ɗoon fof cujji, ɓe cujjidi e makko, refti heen ɓe mbiyi Annabi Iisaa: « waɗ feere ñoortanaa ngaalɗoo  taabal haa  min ngannda no ɗum wayi », Annabi Iisaa ummii fayi e taabal ngal, o ñoorti ngal. Ndekete yoo ko liingu mawngu njuɗaangu woni dow maggal, to hoore taabal ngal ko wayi no korel tokosel ina ɗoon ina waɗi bineegara, to laaci liingu nguu ina ɗoon nokkuyel ina waɗi lamdam e saraaji liingu nguu. Kala bannge ina waɗi beɗi joy  mburu mawɗi kala heen mbeɗu ina e dow mum oliif e tamarooje ina taarnaa e saraaji mum (episeriiji). Ɗum firti ko ngalɗoo taabal wonaa kecce. Ɓeen ɗoon hawaariyankooɓe naamndinooɓe ɗum Annabi Iisaa ko ɓe sappo e ɗiɗo (12)  neɗɗo. Hono Samuun, gooto e mawɓe hawaariyankooɓe wiyi : « eehey maa Iisaa, aan kam ndeeɗoo ñaamde ummii ko e aduna walla ko to aljannaaji ?» Annabi Iisaa heɓitii wiyi : « wonaa ko ina hulɓina mi ngam ummoraade e leepte geno toowɗo oo, hono no geno wiyiri nih, « oon mo yeddi caggal mon, maa mi leeptu ɗum leepte ɗe mi meeɗaani leeptude hay gooto e winndere nde »». simoore maayida, kaawise: 115. Caggal ɗuum, annabi Iisaa wiyi liingu nguu « eehey maa liingu, ummo ngontaa no nguurduno-ɗaa e sakkitinoore geno.» Yimɓe ina ndaara haa njiyi liingu njuɗaangu nguu ina ummoo ina wuurta e kattanɗe geno, wonnooɓe e sara taabal fof kuli naji ngam ɓe njiyii liingu maaynoongu ina wuurti ina ndaara yimɓe, Israyiilnaaɓe kuli no feewi e ɗumɗoon, Annabi Iisaa wiyi ɓe: miin mbiɗo haawaa no feewi, ngam daañaa on naamndoto huunde, so ɗum arii kadi ngañton ɗuum ? Refti heen kadi annabi Iisaa wiyi liingu nguu « artu ɗo ngonno-ɗaa !» Liingu nguu wonti liingu njuɗaangu e kattanɗe geno. Hawaariyankooɓe mbiyi Iisaa « aan ko a fittaandu geno, jooni kay, ko aan adotoo ñaamde nde min puɗɗoo ñaamde.» Annabi Iisaa wiyi « mbiɗo moolii geno, onon naamndinooɓe ɓee kay, ko onon ngadotoo ñaamde liingu nguu ». Kamɓe hawaariyankooɓe ɓee ɓe calii ñaamde liingu nguu ngam hulde hoto ɓe ndañde caɗeele. Ko ndeen noon annabi Iisaa, (JKM) yahi noddoyi waasɓe, wumɓe, woofɗuɓe,  faaɗuɓe fof, yo ngar e garjuɓe wonndunooɓe e ñawu mboros en, yo ɓe ngar ɓe ñaama liingu nguu. Kamɓe fof ɓe ngari hay gooto heddaaki.  O yamiri ɓe yo ɓe ñaam liingu nguu. Ɓe ñaami liingu nguu haa ɓe kaari etee kamɓe arnooɓe ɓee fof ko ɓe ujunere e teemedde tato neɗɗo, ɓe ñaami haa ɓe kaari haa ɓe keddi liingu ngu gasaani e kattanɗe geno. Nde ɓe ngayni ñaamde tan, kala e maɓɓe ngoondunooɗo e ñawu, ñawu mum ɗoon e ɗoon selli, wumnooɓe ngumti, woofɗuɓe celli ndarii e koyɗe mum en, faaɗuɓe mbaɗti nande. Ndeen ngoon wulaango nanaama, yimɓe ngiƴƴi ndiirani annabi Iisaa (JKM) wonti ɓittondiral ngam yiɗde yiyde annabi Iisaa (JKM). E nder ɓeen ɗoon yimɓe won heen njiɗi tan ko yiyde mo, won heen ko ñawɓe ina njiɗi safraade, woni heen kadi ko heyɗuɓe ina ƴeewa no nguurdi. Caggal ɗuum, ndeen annabi Iisaa yiyii ngaalɗoo ɓittondiral, o waɗi ɓe pecce pecce, wonande waasɓe ɓee o waɗi ɗum en bannge, dañɓe ɓee o waɗi ɗum en bannge, heddii noon ko ñalnde kala hedde beetawe geno tellina taabal tawa eɓe ndaara ina jippoo, ina jipporoo seesa haa yettoo leydi, yimɓe kucca heen ngona e ñaamde haa kaara. Kono annduɓe ɓee mbiyi : tellagol taabal ngal  haaɗi ko e balɗe capanɗe nay.

Hono Wahaab bun man mbahi wiyi : ina waɗi dentel e yimɓe Israayiil en sikkitinooɓe geɗe taabal Iisaa ngal, ɓe mbiyi ngaalɗoo taabal wonaa to geno ummii, ɓe mbaɗi heen miijooji bonɗi. geno wakli ɓe waɗti ɓe baaɗi e bamɗi tuge, ɓeen noon ko ɓe capanɗe tato neɗɗo. Nde caɗeele ɗee keɓtii ɓe tan, ɓe ndiirani annabi Iisaa (JKM) mbele ina ittana ɓe ko heɓtii ɓe koo. Nde ɓe njettii eɓe ngonti baɗi e bamɗi tuge, annabi Iisaa ndaari ɓe heɓtini ɓe, eɓe ndaara annabi kono ɓe mbaawaa haalde, kono ko haalaa fof eɓe nana ɗuum. Annabi Iisaa heɓɓitii wiyi ɓe : « onon mi majjaani on. O  jooforii ɓe gooto gooto, omo wiya ɓe, aan mate wonaa ko aan wonnoo kaari, anne ko noon, kala heen mo o joofii dimbina hoore ngam maandinde ko kañum, o ɗaldi ɓe e boneeji maɓɓe balɗe jeeɗiɗi caggal ɗuum, geno yamiri leydi ndii yo  moɗ ɓe. Leydi ndii moɗi ɓe kamɓe kala.

Haa jooni ko yeewtere taabal annabi Iisaa (JKM), hono ganndiraaɗo Sadi wiyi hono biyateeɗo Kaaba El-ahbaari wiyi « nde yahi haa laawol Iisaa (JKM) ngol feeñi haa laaɓti, ɗum sarii e nder winndere ndee, wonti hankadi ko ɓuri heewde e yimɓe nannooɓe ɗum ɓe ngoongɗinii diina mo o addi oo, ɗum fiiltiima diina yahuud en to woɗɗi.» ngoolɗoon laawol yahuud en, ngol lohi no feewi, yimɓe fof hankadi alaa ko njiyata so wonaa diina Annabi Iisaa, (JKM), ko ndeen noon geno tellinani mo deftere makko Innjiila ndee. Ina laatii kadi omo wuurtinatnoo  maayɓe e sakkitinoore geno. Hol ko waɗi e nder  laamu biyateeɗo Haruudus (yaahuuduyanke) nde o yiynoo ɗiin ɗoon kaawisaaji peeñɗi lolluɗi ɗi Annabi Iisaa ina waɗa ? O  ƴettani annabi Iisaa, (JKM) feere bonnde, o felliti warde ɗum. Ɗuum noon ko e nanondiral denndaangal yahuud en.  Kono Annabi Iisaa tinaani ina woni to yummum e nder galle mum en, haa kamɓe janfotooɓe ɓee ɓe ngari haa ɓe njettii damal annabi Iisaa, ɓe ndarii, ɓe njamiri gooto e maɓɓe yo naat, oon naati tawi toon annabi Iisaa e yummum (JKM). Nde o yettii ɓe o salmini ɓe, ɓe calmitii mo. Nde Annabi Iisaa ndaari ɓe tan, o anndi  ko addi ɓe.

Jibriil Muusaa Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.