Jaɓɓorgo Pese Annabi

Pesol: Annabi

Tellinegol taabal walla lahal ngam annabi Iisaa (JKM).

Hono ganndo gooto ina wiyee Salmaan Elfaarisi wiyi hono wiyeteeɓe Hawaariyuuna en Israayiilnaaɓe mbiyi : annabi Iisaa, (JKM), e nder Ɓuraana tedduɗo oo « so...

Tellinegol lahal ngam annabi iisaa (2)

Ndeen kanko nelaaɗo yahuud en ɓe leelii tan, ɓe pelliti naatde, ɓe naati ɓe tawi mo nder omo wondi toon e yummakko,...

Daartol Annabi Luuɗu (JKM)

Annabi Luuɗu nelaa ko e nder jamaanu Annabi Ibrahiima (JKM), o nelaa ko e leñol Saduum to leydi...

Nguurndam Annabi Yuunus (3)

Kuraaje ngam laaɓeede ko annabi Yuunus addi caɗeele laana kaa Ngam ɓe njenanee ko annabi Yuunus wiyi koo...

Nguurndam Annabi Yuunus (2)

En ngardiino e nguurndam Annabi Yuunus haa ɗoo : “Laamɗo oo, nde nani ɗum tan, tikkani...

Maayde Namruuja ɓiy Kan haan

Ko Adii fof alaa e sago ngannden holi oon Namruuja ? e holtoo jeyaa ? Namruuja ko laamɗo canndollinɗo wonnoo; innde nde noon ittaa...

Nguurndam Annabi Saalihu (2)

Caggal ɗuum, laamɗo oo hucciti e yimɓe mum o wiyi ɓe : “jooni noon hol no njiyiru-ɗon ko o haali ko ?” Ɓe keɓɓitii...

Daartol nguurndam Annabi Muusaa (6) : Jaltugol Muusaa Mudeyyana

Nde Annabi Muusaa mo (JKM) yalti, o yahi to leydi Mudeyyana, o mo yahatnoo tan, haa o tawi aynaaɓe ina njarna ndammiri e woyndu...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE