Jaɓɓorgo Pese Renndo

Pesol: renndo

Kaalden Goonga : Kala ko a aɗa waɗana leñol ngol, waɗir sabu...

« Kala ko a aɗa waɗana leñol ngol, waɗir sabu Alla tan, mbaasaa ɗaminaande heen wune, walla walla jaareede. Anniyo ko a cakkaniiɗo...

Nguurndam keeriɗam nattii

Ɓoso nguurndam ine moƴƴi, kono foti yahdude ko e jiɗaaɗe renndo. Ƴellitagol karalleeje kese nder teeminannde 21ɓiire, waylii ko heewi e yuɓɓo...

Kaalden Goonga : Hakkunde seɓɓitaade e teɓɓitaade, heɓɓitaade ene heƴa ɗoon

«…Gila celle ƴellitii haa safrooɓe ceeki deedi, haa hannde won wajiiɓe ene ndartii ne nguuri woondu …». Ɗum ko jubbanngel e yimre...

KAALDEN GOONGA : « alaa ko fusi hoore saka noppi ene piya...

Mboɗo nanatnoo haaliyanke gooto ene wiya « alaa ko fusi hoore saka noppi ene piya bawɗi ». Mi anndaa so tawii mi faamdii ko...

Denɗiraagal

Addannoo mawɓe men Afriknaaɓe yuɓɓinde ko ngam newnude nguurdiigu hakkunde yimɓe, ñiiɓnude korsa, tabitinde banndiraagal e njurum, e nder wuurduɓe e yonta...

KAALDEN GOONGA : “Mo tafi hoore mum, ƴeeŋna mbuure”

Pulaar ene wiya : « so neɗɗo tafatno hoyre mum, ƴeeŋtinta ko kaŋŋe ». Nde tawnoo gooto fof, so wonii e nder fasɓe mum,...

KAALDEN GOONGA : So kodde nanndii e caakri, cuwaa koddo tawo

Ko noon ne, so ñiiri faaydaama e gosi, ñiiraaki tawo. Ɗee geɗe ɗiɗi fof kolli koko gollaa koo yonaani, yo liggey ɓeyde....

KAALDEN GOONGA : « haa yeeso ko laawol, ko ñoli fof maa...

Pulaar dee ene wiya « so demoowo wiyii ma gila nde jabbata ndee ene anndunoo fuɗataa, haalaani goonga ». Ngoo miijo ƴoogaango e conce men,...

Miijo : fof ina yooɗi, kono fof ko fenaande

“So tawii, e nder kampaañ woote, gollooɓe laamu kulaani kersaani waɗde depasuuji ɓurtuɗi, fende penaale mawɗe ngam tan haa njiyee, fawaade e doosɗe mbatulaagu...

KAALDEN GOONGA : Dimo dee ko kaaloowo konngol, gollal laatoo

Ko adii hitaande 1979 ƴiiwoonde jam-yamre feŋiino e nder nganndi Muritani. Ɗamaawu heewi, yaakaare mawni. Tinaaka maataaka, haa kenal mbooy wutti nde ɗaminanooka, nde...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0