PUƊAL / Jibi Hammee Lih

0
414

Kammu fooynii, jamma niɓɓo weetii
Naange fuɗii, naange Pulaar fettii

Ceerten e ɗoyngol ! Pinen weetii
Tuubaako halfiino en, lorli en,
Sukki kine men, haɗi en foofde
Suddi gite men haɗi en yiyde
Muɓɓi kunuɗe men haɗi en haalde
Haɓɓi juuɗe men haɗi en gollaade
Tonngi koyɗe men haɗi en yahde
Uddi hakkillaaji men haɗi en miijaade

En njiyataano so wonaa ko ɓe kolli
En nanataano so wonaa ko ɓe nanni
Hay dara safataano en, welataano en, dakmataano en
So wonaa ko safi ɓe, weli ɓe, dakmi ɓe

En kaalataano, en ndeftatno.
Pulaar yejjitanooma, ko Farayse tan teddinanoo, fasnanoo
En njimataano so wonaa tuubako e tuubankaagal
En ñemtintaano so wonaa tuubaako e tuubankaagal
En njaarataano so wonaa tuubaako e tuubankaagal

Mo ñaamaano ñamri makko, yaraani njaram makko,
Amaani ngamri makko, jalaano hay jalgol jaleeɗe makko
Yaraano hay jargol makko
E juuɗe men sikkatnoo ko goppaaɗo.
Tuubaako siiɓiima neɗɗaagal men, lomtinii tuubankaagal.

Yonii kaalen Pulaar !
Yonii mbinnden Pulaar !
Yonii teddinen Pulaar !
Yonii mbiɗten Pulaar !
Yonii, njiɗen, njimen Pulaar !
Yonii njanngen, njanginen Pulaar !
Ko ɗemngal woni fittaandu leñol,
Ko leñol woni fittaandu ngenndi.

Peerten gite men pinen weetii
Kafto-ɗen, ndado-ɗen tiiɗa
Hannde ko puɗal naange men
Puɗal naange kala ɗemɗe men
Puɗal naange ɗemngal men
Puɗal naange Pulaar

Jibi Hammee Lih

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa