Ceerno Sileymaani Raasin Baal (Naatirde)

0
2567
sileymaani.jpg

Suleymaani Raasin Bah, ɓurɗo lollirde Suleymaani Baal, jibinaa ko Boode e hitaande 1720. Baaba makko ko Raasin Sammba Bukari Ibraahiima Ñokor Ibraahiima Suleymaan. Yumma makko ko Maymuuna Yumma Jeŋ Lamin Biraan Abdalla….

Nde Suleymaani Baal jibinaa nde, tawi ko ɓoggi ina e daaɗe Fuutaŋkooɓe. Ko kaŋko jogori ittoyde ɗi. Eɗen ciftina wonde keɓno-ɗen ngolɗoo daartol Suleymaani Baal ko e yarham mum musiɗɗo men Tijjaani Aan (yo Alla yurmo mo yaafoo mo, haarna mo aljanna, kanko e maayɓe juulɓe fof). Ɗum wonnoo ko ñalnde 29/11/1981, tawi FeddeƁamtaare Pulaar e Muritani ina addi Ƴellitaare Fuuta (Baaba Maal), ɗo e Nuwaasoot.

Suleymaani Baal nde jibinaa nde, o tawi ko Deeniyankooɓe ina laamii, laamu maɓɓe ina hiisi. O tawi kadi ko Safalɓe hormankooɓe ina keedi dow, hitaande fof ina ngara, ina naamnoo muudo Horma. So toɓii, so toɓaani, so ilii, so ilaani, so ɓe ngarii, muudo ngo ɓe ndañat. Muudo ngo noon, woon waɗooɓe ko muudo kaŋŋe, kono ko ngo muudo gawri tan ! Gooto fof ko muudo gawri tan hokkata ɓe, sabu oon sahaa, Fuuta fof so rentii waawaa dañde muudo kaŋŋe.

Ina jokki