33 kiloomeeteer ñalawma kala

0
2251

Ina woodi e nder aduna hee ɗo njurum woodi. Yeru, e lewru saawiyee 2015 ɓennundu nduu, haala gorko gooto jahroowo e duuɓi 56, mo nganndu-ɗaa ñalawma fof ina fiya 33 kiloomeeteer e koyɗe (jahol e kootol) ngam yahde nokku ɗo gollotoo ɗoo. Omo waɗa yolnde ndee laabi joy yontere kala, woni 165 kiloomeeteer, woni ko ɓuri yolnde hakkunde Eeleega e Butelmiit !

Ndeen kabaaru oo siyii e internet, sanɗa gooto jahroowo e duuɓi 19 woni e renndinande mo ballal. E ñalawma gooto o heɓi 35 000 dolaar (ko ɓuri miliyoŋaaji 10 ugiyya men oo), kadi woodi dokkuɗo mo oto.

E nder jonte tati o heɓi 330 000 dolaar (100 miliyoŋ ugiyya), o rokkaa kadi oto keso pul. Nde o fayi e heɓde ɗum, omo wondi e sanɗa denndinantunooɗo mo ballal oo, o sikkatnoo ko oto oo tan o dañi. Kono ko jaɓɓungal o waɗanaa, o heɓi oto e kaalis haa heewi. Ɗumɗoo dey waɗi ko to leydi Amerik, to wuro ina wiyee Detroit.

So diine men tedduɗo oo wasiyiima njurum feewde e tagoore, yurmotooɓe keewaani e renndo men. Wonaa ƴettooɓe jawdi ndi yimɓe fof ndenndunoo ina mbonna, juulɓe ina maaya heege, wonaa hay e mbeddaaji men ɗo jom otooji en mbirtoo yahrooɓe koyɗe, njolnataa ɗum en, kono kadi punndina ɗum en… Ina haannoo, so “tuubakooɓe” ɓurii en ganndal e jawdi, ɓuren ɓe ɓerɗe. Kono, so tawii ko Alla haaldetee, renndooji men ko e ballondiral mahii, sibu hay gooto waalataa boowal, tee galle ngar-ɗaa kala a bismete, ñaamaa, njaraa… Ɗuum alaa toon ! Ndeke enen ko heen tan ngon-ɗen, hoto njawen ! BAB