Konu men suniima

0
1000

 

Ñalnde aljumaa 20 feebariyee 2015 aksidaa bonɗo waɗii Attaar e Shingiti, nokku ina wiyee taccirgol Amojaar. O 16 maayɗo e 27 gaañiiɗo, kamɓe fof ko ɓe koninkooɓe, nde tawnoo ko kamiyoŋ konu waɗi aksidaa oo. Fotde 60 kooninke fof njolnoo e makko nde o hippotoo ndee. 

 

Ñalnde aljumaa 20 feebariyee 2015 aksidaa bonɗo waɗii Attaar e Shingiti, nokku ina wiyee taccirgol Amojaar. O 16 maayɗo e 27 gaañiiɗo, kamɓe fof ko ɓe koninkooɓe, nde tawnoo ko kamiyoŋ konu waɗi aksidaa oo. Fotde 60 kooninke fof njolnoo e makko nde o hippotoo ndee. 

Ina wiyee ko o kamiyoŋ kiiɗɗo, tampuɗo. Nanaama kadi, kamɓe jolnooɓe heen ɓee, ko ɓe yimɓe “génie”, yimɓe humpitiiɓe golle mum en, heewɓe sokleede. Wiyaama wonde “dognatnooɗo oto woor jiiltol mum, oto oo leƴƴitii e yoret haayre” e wiyde kooninke gooto.

Jolnooɓe heen ɓee ko aratnooɓe fooftaade. Ɓe ngonnoo ko rewo goɗɗuɗo ngam reende kisal laabi gonɗi toon, ɗi ownooɓe walla waɗooɓe njulaagu cuuɗiingu kuutortoo. Gila 2010 taƴe konu keewɗe ina lomlomtondira toon.

Yo Alla yurmo maayɓe ɓee, yaafoo ɗum en