Jokkondiral Umar Bah Mboyna e Abdul Kariim Sih to Juude Jeeri

0
1095
natal.jpg

Abdul : ko mi liggotonooɗo e laamu, ngartu-mi ko e wuro am, woni haaju am tan ko pinal . Caggal nde teskii-mi ŋakkeende pinal e maggo, e teskaade sukaaɓe ɓe ngonani tan ko uujde fayde teeruuji, kadi miɗo dilla to bannge dawrugol caggal waylo waylooji keewɗi ɗi.

Fooyre Ɓamtaare : Abdul ko a tergal Fedde Ɓamtaare Pulaar ngonno-ɗaa, mbete haa jooni aɗa dilla heen?

Abdul : ko mi liggotonooɗo e laamu, ngartu-mi ko e wuro am, woni haaju am tan ko pinal . Caggal nde teskii-mi ŋakkeende pinal e maggo, e teskaade sukaaɓe ɓe ngonani tan ko uujde fayde teeruuji, kadi miɗo dilla to bannge dawrugol caggal waylo waylooji keewɗi ɗi.

Fooyre Ɓamtaare : Abdul ko a tergal Fedde Ɓamtaare Pulaar ngonno-ɗaa, mbete haa jooni aɗa dilla heen?

Abdul: miin naatnunoo-mi e Fedde Ɓamtaare Pulaar ko kiram hay sinno mi ɗo waawi Farayse, ina jeyanoo e naatgol am e fedde he yooɗeede mi won e yimɓe ko wayi no Aamadu Umar Jah gonɗo e oo sahaa hoyreejo Fedde nde, Maamuudu Haaruuna Joob, nde naat-mi e fedde he hay alkulal gootal mi waawano winndude ko ALLA e Njaay Gedda Mbaare, ko ndeen mbaɗaa mi koolaaɗo kuuɓal peŋngal Sileymaani Baal e miijo musiɗɗo Abdullay Ñaŋ caggal nde catal jaɓi ɗaɓɓaande am.

Fooyre Ɓamtaare : hol golle ɗe ngolli-ɗaa e wuro ngo caggal gartal ma?

Abdul : Nde ngartu-mi e wuro amen, kala ko wuro ngoo ina waɗa ko fayti e pinal ko maa ndiisnoo kam miin e Njaay Saydu Yero, gila e jaŋde haa e magooji haa e coftal ɓalli.

Fooyre Ɓamtaare : min nanii aɗa jogii nafaka (emission) e rajo Pete, ko goonga?

Abdul : e min ngollondira, e min mbaɗda jeewte haa teeŋti e humpito Rajo Muritani. Mi alaa toon nafaka kono hoolaare maɓɓe ina e am.

Fooyre Ɓamtaare : wuro ngoo wiyi aɗa liggondira e Tostan, mbete ina woodi ?

Abdul : ko goonga e min liggondira. Miɗo yetta Alla, miɗo yetta Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Min ndañii yiylirde. Gure keewɗe kawrii ɗo, fotde 35 wuro ngarii e kawtal ngam yuurnitaade no jaŋde pulaar nde ƴellitortoo.

 Fooyre Ɓamtaare : no foti duɗe njogi-ɗon ? Hol janngooɓe heen ? Rewɓe e worɓe ?

Abdul : mi jogaaki hiisa mum e hoyre, kono kam e min njannga heen fannuuji jiilgol koppe, e hiisa, koppe rewɓe ɓe ina naatti e fedde nde.

Fooyre Ɓamtaare : Abdul jokkondiral men waɗi ko e sahaa nde fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde yillii on, hol ko njogi-ɗaa ko aɗa haala e mayre ?

Abdul : mi salminii fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde e ummannde nde, sabu mi ɓooyii heɗaade nde e Rajo Muritani, subaka aset kala e daande Alhajji Sammba Sih, no njiyru-mi nde hannde nii, nde ƴellitiima e fawaade e ko njiy-mi hanki jamma ko, haawii yimɓe ɓee fof, sabu nde addanii ɓesngu ngu nafoore mawnde. Minen Juudenaaɓe dey min ñaagii pelle ɗe ngonaa laamuyankooje ɗe nde mbaɗtata e Sifaa Hanki Pinal Hannde hakkille no feewi sabu golle mayre ina peewnitii min ; kadi miɗo sikki ina feewnitii kala dilloowo e pinal no feewi, ko dillata e pinal fof so mbayii no hono no ndee fedde nii, sabu ɓe keccaaka hanki ɓe ndaɗaaka hannde, so tawii ko miin ñaawatnoo Sifaa Hanki Pinal Hannde, mbiyat-mi ko nde fedde duɗal ganndal sabu e nde jogii haralleeɓe janginooɓe, so mi hulaani Sifaa Hanki Pinal Hannde ina foti tawtoreede e golle njanngiin leydi ndi, e ɓe njogii ngoƴa pinal leydi ndii e faggudu mayri.

Fooyre Ɓamtaare : Abdul kariim sih a jaaraama

Juude Jeeri ñalnde 14 -08- 09

Umar Bah Mboyna