Nguyka ndoondiika Sabaabu

0
1751

Horirde Falndiire Nehdi Ngenndiiri ElMiina walla mbiyen IDEN ElMiina, nde ardii Mohammedu Paate Jallo, yanaama jamma hanki, jofɗo talaata hannde 10 lewru colte 2015, helaa, wujjaa nguyka kaawniika. Wuyɓe ɓee nawii  :

– Ngaandiije ɗiɗi timmuɗi e yahdiiɓe mumen. Heen ngaandiire wootere wonnoo ko e nder gollordu mawɗo nokku oo.

Horirde Falndiire Nehdi Ngenndiiri ElMiina walla mbiyen IDEN ElMiina, nde ardii Mohammedu Paate Jallo, yanaama jamma hanki, jofɗo talaata hannde 10 lewru colte 2015, helaa, wujjaa nguyka kaawniika. Wuyɓe ɓee nawii  :

– Ngaandiije ɗiɗi timmuɗi e yahdiiɓe mumen. Heen ngaandiire wootere wonnoo ko e nder gollordu mawɗo nokku oo.

Ɗiɗaɓere ndee wonnoo ko to hoolirde nokku oo (secretariat). Ko kannje mooftunoo denndaangal duttorɗe paytunooɗe e jaŋde falnde ElMiina ndee, tuggude e hitaande 2010 fayde e ñalawma hannde ñalluɗo 10 lewru colte 2015, e ko wattindiiko koo :

– Denndaangal kaayitaaji almuɓɓe waɗooɓe kawgel hikka 2015 ngam naatoyde hitaande adannde e rogere ɗimmere wonande duɗe falnde ndee kala, dennaaɗe e teelɗuɗe.  Ɗiin kaayitaaji ngasiino yuɓɓineede kadi ɗi njogornoo naweede to DREN Worgo ko e ooɗoo subaka hannde.

– Ngonka gollooɓe e duɗe ɗee gila e ɗowooɓe ɗe, jannginooɓe haa e mineebaraaɓe gollooɓe e majje. – Tolnooji njanngu gonɗi e nder duɗe ɗee. - Etaaseer leggal dimal.

– Coktirɗe USB tati

E kaawisi Alla, wuyɓe ɓee nawaani masiŋ-funo(photocopieuse) mawɗo ena ɗoon wonnoo, ena wondi e ɓarakooji ɗiɗi (2 imprimantes), onndileeruuji ɗiɗi e faandu gaas. Tesko-ɗen tan ɓe naatiri e nokku oo ko e wootere e kenorɗe caggal ɗee, caggal nde ɓe ngitti heɗɗaawo mum. Polis arii teskaade no nguyka kaa yahri, wiiño fuɗɗiima ngam yiytude baɗ-boniijo walla waɗ-boniiɓe ɓee.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu