Abdullaay Haaruuna Sih, Koolaaɗo kuuɓal : “… Jogaade ganndal e peeral e pinal e waawde fooɗtude yimɓe mbele ina ɓeyda en sibu garɗo fof addata ko pinal kesal.”

0
1280

 “… Ina moƴƴi, tawde en mbaɗtii mawninde jibinegol Fedde nde, daartol mayre waɗee. Ma ɗum ɓeydo laaɓɓinande yimɓe laabi mum en, paama kadi ko foti wonde kuccanɗe mum en. E miijo am, ko ɗum huunde himmunde. Sibu ellee heen sahaaji, no ɓamtirten nii wayi ko no yiɗde ubbitde ko ɓenni ko. Tawi noon e nguurndam men, ko hanki ko ina moƴƴi anndee, hannde gonaaɗo o ina moƴƴi, kono ɓuri moƴƴude kadi ko faamde hannde o e kuccanɗe ɗe. Ɗo fayaa ɗo ɓuri himmude ƴeewde hannde no gasirta.

Oɗon nganndi weeyo wonaango ngo, yimɓe huɓindiiɓe ko wiyetee teknolosi keso o, ɓeen won ko njuppata ɗo, ɗum noon alaa e sago jaŋde waɗeteende nde, karallaagal ngal abbitoo e ɗuum. Tawi yimɓe kuli ko hoto leñol mum en moomteede, ndarorto oon bannge kadi. Sabu koɗdigal ko huunde woodnde, won ko yimɓe mbaawani koye mum, won kadi ko ummotoo banngeej goɗɗi, ina ara, ina heewi waylude ngonkaaji yimɓe e mbaydi no njiyratnoo won ɗeen geɗe. Ɗum noon, e fawaade kadi e humpito njoginoo-mi to bannge jaŋde ɗemɗe ngenndiije, sibu mi jannginii e duɗe jarriborɗe ɗe, ko huunde jarribaande ina anndaa tigi rigi, e rewrude e ɗemɗe ngenndiije, won ko heewi ko waawi waɗeede, to banngeeji fof. Musiɗɗo Bookara Aamadu Bah ooɗoo won ko waawi seedtaade heen, sibu won ko heewi ko o naatni e Internet. Ɗum ko huunde waawnde huutoreede. Ɗum noon, miin, miijo am ko yo en ndiwtu tan hanki o, ko waɗaa ɗo ko ina moƴƴi kono yonaani. Miin kaaldoowo e mon o ko Sih njettetee-mi, won ɓe ɗum weñotoo so wiyaama jooni pullo Conngaan, kono waɗata ɗum ko jiggondiral e moɗtugol leƴƴi goɗɗi. Ɗum noon enen, hono no Abdullaay Muktaar Njaay wiyri hanki nii, koɗdigal ngal ko heen fof ardata, ko heen yimɓe mahondirta, ko heen yimɓe ñootondirta, ko heen kadi pine ɓurɗe moƴƴude ɗe ɓurata waawde hoonaade. Ɗum noon moƴƴinta ɗum ko waawde moƴƴinde nguurndam men ɗam haa moƴƴa, mbaawen jogaade ganndal e peeral e pinal e waawde fooɗtude yimɓe mbele ina ɓeyda en sibu garɗo fof addata ko pinal kesal.

Wasiya goɗɗo o ko Fedde Ɓamtaare Pulaar, Pelle pine goɗɗe ɗe e pelle politik ɗe, kamɓe en fof ina poti daraade mbele ɗemɗe ɗe ina naatnee e nder tippudi nehdi e jaŋde. Jeeyngal ngal ina yaaji, alaa majjuɗo nafoore jaŋde ɗemɗe ngenndiije. Heddii ko waawde naatnude ɗum en e dawruɗi meeɗen mbele eɗen ndiwta ɗo ngon-ɗen ɗo.”

Abdullaay Haaruuna Sih