Konngol Kajjata Maalik Jallo e joɗnde Asammbele, yeeso gardiiɗo hilifaaɓe

0
1999

Ndeysaan, Muusaa Dadis Kamara, hade mum muumɗude, ko jaabawol gootol joganinoo winndere nde so naamnaama hol ko addani yiɗde wonde kanndidaa : « Militeer Muritaninaajo mo nganndu-ɗaa jamfii ko hooreejo leydi toɗɗaaɗo e woote demokaraatiyankooje, haɗaaka wonde kanndidaa, miin mo alaa ko waɗi so wonaa liɓde persidaa maaynooɗo, tee kaaɓanaaɗo, mi haɗee wonde kanndidaa »

Ndeysaan, Muusaa Dadis Kamara, hade mum muumɗude, ko jaabawol gootol joganinoo winndere nde so naamnaama hol ko addani yiɗde wonde kanndidaa : « Militeer Muritaninaajo mo nganndu-ɗaa jamfii ko hooreejo leydi toɗɗaaɗo e woote demokaraatiyankooje, haɗaaka wonde kanndidaa, miin mo alaa ko waɗi so wonaa liɓde persidaa maaynooɗo, tee kaaɓanaaɗo, mi haɗee wonde kanndidaa »

Kono wonaa kudetaa 6/8/08 woni battano. Aan e hoore maa, a waɗii nanondiral Ndakaaru kuudetaa, sabu maa ƴettude dekere lajoowo woote gardagol leydi sulyee 2009, tawa a vamdaani e guwarnama e mudda o.

Jooni noon ƴeewen batte kuudetaa 2008 :

-To bannge politik : ko laŋkugol jaayɗe kam e jeeyngal keeringal ngam mawninde neɗɗo gooto e ɗawgol heen gollooɓe ngenndi heddiiɓe ɓe. Ko baɗtugol nyaawoore kuutorgal ɗo parkee ɓurtii nyaawooɓe heewde doole – hay kuule nyaawirde toownde nattii siyneede (finnde mum ko hafeere Hanefi wul Dahah). Ko jonygol renndo ngo, kono kadi, e ko ɓuri teeŋtude, ko goppugol politik jahatnooɗo e ɓamtude debbo ; hannde, sarwiis toppitiiɗo hafeere rewɓe ko nguunuyel e nder nokku toppitiiɗo kafeeje renndo.

To bannge faggudu : Ko taƴondiral e nyamlatnooɓe kalisaaji, ko tasgol geɗe kimmuɗe ɗe club de Paris hunaninoo leydi men – ko baawnugol nyamaande bidsee. Ŋakkere bidsee yahratnoonde e miliyaaruuji 6, kam e ɓeydaare faggudu 3.5% e hitaande 2008, tolniima hannde e ŋakkere 43 miliyaar (600%) e ɓeydaare -1.6% (woni ustaare) e hitaande 2009. Ŋakkere bidsee nde, e hitaande 2010, ina mawni no feewi, sibu nde tolniima e 31 miliyaar tawi ɓeydaare nde ko 4%. Ellee noon njaakori-ɗon ko maa gollodiiɓe mballu sukkude ɗee jolɗe – e min naamndii hol ɓeen gollodiiɓe e hol ko ɓe kunanii on ? E min njenanaa wonaa FMI  mo alaa tawo ko haali haa jooni ? Ko waawnoo heen wonde fof, denndaangal anniyaaji mon e tuugnorɗe mon njahdaani e bidsee mon 2010.

Yoga e jaagorɗo laamu ngu mbattini ko rewde e depiteeji, ina njeloo, ina mbiya «fii sabii lillaahi» ɓeydanee kam ɗoo seeɗa ! E teskaade ko seeɗa tabitinaa e bidsee 2009 (62%), maa wonii tuugnorgal eɓɓanoongal ngal waawaa tabitinaade, ɗum noon, ngal waɗiranoo tan ko fuuntude yimɓe ; maa wonii ko guwarnama o wonaa kattanɗo (incompétent). Yanti heen taksuuji pawaaɗi e maaro e wiñet e isasuuji, kam e TVA ekn, maa ɓeydu no feewi coodguuli ɗeen geɗe. Ɓesngu ngu ina foti kabreede ɗum. Hare gaɓɓule feewde e bonnugol jawdi umminaande nde, laatii ko gittugol guutuuji dow luulndinooɓe, sibu, so wonaano ɗuum, hol ko sabii ɓee ina cuɓtee, ɓee ina nduulee ? Hol ko haɗi Somelec, Somagaz, Tufnde Cehilaagal ekn njuurnitaaka haa hannde ? Hol no yimɓe mbaawirta goongɗinde ndee hare so tawii haa hannde alaa kuulal ƴettaa ngam moƴƴitinde administaraasiyoŋ leydi ndi, alaa kuule kese jiilgol ngalu lelnaa ? Ko teskaa boom, guwarnama jaltuɗo o e guwarnama keso o, kam en fof ko yaɓɓuɓe sariya, hay hooreejo leydi o ko jaɓɓuɗo sariya, sibu alaa e maɓɓe fof kollitɗo jawdi mum nde ƴettata golle nde, hono no laawol jowitiingol e laaɓal jiilgol kaalis ɗaɓɓiri ɗum nii.

To bannge kisal : ownooɓe ɓeydii ko ñaññude : gila Turiin, e warngooji e dahngooji e golle kamikaas en … huunde nde meeɗaa yiyeede e Nuwaasoot. Tawi noon ina wiyee eɗen njogii persidaa tiiɗɗo, mo yimɓe fof njaakorinoo maa waɗ ko Persidaa biyetenooɗo leefɗo o ronkunoo waɗde ko.

So artii e beldital ngenndi, feere njiytu-ɗon ngam ñawndude gagga warngooji nde, ko fartaŋŋe mo warnooɓe koye ndokkaa ngam ruppaade ñaawoore ; ɗum ɗoon noon jaalɗinta tan ko tooñannge. Ɗum ɓeydii ko leeptude waraaɓe ɓe e waranaaɓe ɓe, sibu ma ɓe nganndoy wonde kaalis waawaa lomtaade fittaandu neɗɗo jiidaaɗo. Ko noon ne kadi, beldital ngenndi waawaa wonde gaagaa kaaldigal ngenndiwal.

E joofnirde, on cosii Fedde laaɗe diwooje ngenndiire hesere. Nde dañii ardiiɓe ɗiɗo, tee nde fuɗɗaaki golle tawo. Miɗo yiɗnoo anndude mbele ko gollotonooɓe e Air Mauritanie ngidotoo ƴetteede heen, walla. Miɗo naamno maa kadi hol ko haɗi ɓeeɗoo gollotooɓe heɓde hakkeeji mum en duuɓi tati jooni ko ɓe mberlaa e mbedda.

A jaaraama

Ciimtol Maamuuni wul Muttaar.

Fulo : Bookara Aamadu Bah