Binnditagol : Yimɓe heewɓe ina paayi

0
1787

 

Yimɓe heewɓe ndokkii heen miijo mum en, tee kollitii ɗum na waawi addude caɗeele. Lalla Ayse cukko Fonadh wiyi wonde binnditagol e kisnugol kaayitaaji, ko huunde moƴƴere, fotnde golloreede no feewirta nii, mbele hakkeeji yimɓe fof ina teskee.

Kono, gila golle ɗe puɗɗaa ina famɗi gannduɗo no geɗe ɗe njogori yahrude, hol laabi tuugaaɗi e no gollortee. Ko ɗum addani Fonandh jeertaade, e sunnaade ɗum e teskaade heen geɗe ɗe peewaani, tuugiiɗe e fenaande, tee baɗiraaɗi heedi-heeda e yiɗde joñde won ɓeen.

O rokki yeru e goomu ɗowoowu golle ɗe, goomu ngu 12 tergal. O holliti wonde no ngu siforii nii deeƴnataa hakkillaaji yimɓe fof, nde tawnoo ngu teskaaki eddaaji yimɓe leydi ndii fof.

Feere ɓurnde newaade e moƴƴude ngam deeƴnude ɓerɗe yimɓe ko hollitde wonde binnditagol ngol waɗiraaka yo bonnan hay gooto ; tee ina jojjunoo tawa leƴƴi leydi ndii kala ina njogii yimɓe mum en e goomu ɗowoowu ngu. O wiyi wonde Diiso Ɗowgu (Conseil d’administration) kadi rentata tan ko jamma, tee woni e mum ko ardiiɓe Garde, e Sanndarmori e Larme e Kisal, yantude e hoolaaɓe kuuɓal Kalifu Ñaawoore e Ndeenka leydi e Geɗe nder leydi e Njogitaaje e ruso : « ɗum ɗoon noon wonaa maale moƴƴe. Hay gooto anndaa ɗo ɗum joofoyta ».