Njillu Sifaa to Kayhayɗi

0
1684

 

Sifaa hanki pinal hannde, ko fedde nde wonaa laamuyankoore hirjinoore, siftinoore, tintinoore, rewrude e tinndinooje, daraniinde siftinnde leňol e famminnde ngol caɗeele dookɗe renndo, e reentinnde ɗum en, e weytinnde, e yejjitinnde ɗum en mette walla siftinnde ɗum  en nguurndam haŋki. Ko yimɓe fof ndenndi, njeydi Sifaa.

Nde faltaaki hay leňol gootol,  haa teeŋti e ngol fulɓe ngol, ko fedde yillotoonde e kala wuro maa gurel, sabu nde yiɗi ko sarde pinal haa yimɓe fof pota heen faamamuya.

Ko ɗuum waɗi, alkamiisa 5 e Aljumaa 6 lewru mee, Sifaa Hanki Pinal Hannde yilloyinoo ma Kahayɗi e noddaandu USAT. Nde Sifaa dawi  Nuwaasoot e waktu 8 subaka, aroyi kahayɗi ko hedde waktu 4 e feccere kikiiɗe. Hade mayre naatde Kayhayɗi, nde tawi ko terɗe USATnaaɓe ina ngari jaɓɓaade nde to wiyetee Beelinaaɓe. Otooji ɗii ndeggondiri fayde kay dimmbee joorooro sammee naayoo, kay wonaa yumma, kay wonaa baaba, kono kay diwnii baayeeji. Nde Alla addi nde haa e leegal biyeteengal TANTAAJI, nde tawi ko gila naatirdeTANTAAJI, ko lasi yimɓe rewɓe e worɓe, sukaaɓe e mawɓe, ina ngari jaɓɓaade Sifaa, e mbaydi njooɗndi. So a yiyii ɗee lase rewɓe, ɓee ina ɓornii ɗii comci, sago maa tan ko yo a daň hono majji. Eɓe moorii moorol wiyetee ko Sifaa Hannki Pinal Hannde. Worɓe ɓee ina kolliri cubalaagal haŋki, so mi hulaani nii, mi wiya, kala heen mo ɓoɗɗu-ɗaa ko ndaneewu yaltata e mum. Nde mbismaa, nde wertanaa leeso e yeeso, nde tawnoo yeeso wonaa kasoo kono cokaaɗo heen fof tinat, nde ɓuuftaa, nde ňaamninaa, nde yeewtaa, tampere yalti e ɓalli maɓɓe. ňlande heen Kahayɗi ina wuli, fotde 45 degere, kono nde wonnoo jeewte ɗee ina kawri e yiɗde, nde yahdu e nguleeki kii tan. Ndeen yahii haa naange ngee mutii, golle kuccanaa, nokku ɗo hiirde nde waɗatee ɗo feewnaa. Waktu 11ɓo jamma yontii, diɗɗal Sifaa hanki pinal hannde, wonndude e jalluɗi Yelaa Faama Mbay, keblii ngam waɗoyde aadii mum en, hawri ko  ňalnde heen Usmaan Hammadi joob ina jofti e wuro hee, ummoraade Dakarel. Sifaa hannki pinal hannde ina ardi e jaayndiyankooɓe rajo renndo e rajo Fonndu, jokkondiral hakkunde hiirde ndee e ɗiin rajooji waɗii haa addani wonɓe Amerik, Bankok, Orop, Afrik e ɗo ɗiin raajoji mbaawi heɗeede fof, renndude e Kahayɗinaaɓe hiirde ndee, nde wonnoo jokkondiral ngal wonnoo ko ɗoon e ɗoon (direct).

Nde Usmaan hammadi toƴƴi daande e udditgol hiirde ndee, daande makko seeki jamma, finndini ɗaaninooɓe, diwni kelewaaji joŋtunooɗi koyɗe ina ɗaanii, ɗum jirwi no haanirta nii, Kahayɗinaaɓe ngirňitodii e wutteeji mumen ɗi guubu ceertungu, haa teeŋti e bula Kahayɗi, ɓe ndaangani hakkunde dingiral ngam juuroyde oo ɓiɗɗo jibinannde Kahayɗi mo wulaango boolumal. Kelle e gulaali e luukaali mbaɗii oolel, yimɓe mbeltiima, hakkillaaji ngartii, sabu maɓɓe wayrude nannde ndee

daande. Nde Usmaan ƴeeŋi, yimɓe njooɗtii, debbo gawlo o lomi yolnde e daande mum ngawlaagu e yimre mum malisaajo, hono  Faatimata Mammadu Mbay mo Jalluɗi Yelaa. Hiirde ɗeɓi fusde sabu feccere e tawtoraaɓe hiirde ndee, ko yari maayo en, ɓe njaraa deeɓeele ɓe mbaccaa balamaaje, ɓe nguutaa dimmbeeji, ɓe njolaani e laakon bal mbacca. Itti min samaawu tan ko dille keewɗe ina ngummirii min bannge rewo, min cikkatnoo ko yimɓe, kono ndeke ko noodi. Seeɗa hiirde nde fusa, kono nde wonnoo jaaltaaɓe ina e hiirde ndee, ɗum wonti baar ɓuuɓɗo, oon woni Jibi Hammadi joob, hooreejo fedde USAT.

Golle njokki, yimɓe mbeltii. Fedde mo ceɗɗo mo saɗaaka ňalaande naati dingiral, hono Mamadu Yero Jak. Ndeen woni Sifaa Hanki Pinal Hannde e  ɗii comci ɗi goobu asamaan ; kelle e gulaali eelti, wonndude e naayaali jooɗɗi, jimɗi belɗi, e tinndinooje baɗɗe faayiida, pinndinooje, ciftinooji neɗɗo e nguurndam mum. Ko noon jammaaji ɗi njahri. Ndeen hiirde fusi ko e waktu tataɓo jamma, ko e oon sahaa ciifondiral nanondiral gollodaade hakkunde hooreeɓe pelle ɗee waɗaa, hono SHPH e USAT. Ko ňalnde aset 7 mee  fedde SHPH ummitii kahayɗi fayde Nuwaasoot .

Umar Bah Mboyna