Siyaara ceerno Muttaar Taal

0
1629

Jettooɗe ngoodani ko Alla joom binnde, mawɗo to jaati, to golle, to sifaa e to innde tagɗo en, tagani en kala ko taarii en, tawi alaa ko ndaarti so wonaa yo en ndew ɗum. Ñalngu hannde nguu (12-10-2013) ko mawngu kaaɗtudi, sabu ko ñalaande siyaara El Haaj Ceerno Moktaar Taal (weluya Alla e makko) mo kulol gonndungol e njoorto, muñal gonndungal e yettude, tuubaabuya gonnduɗo e ruuɗaade, wakkilaare wonndunde e weleede, mo ballal Alla danndi e yiɗde aduna.

El haaj Ceerno Moktaar Taal jibinaaɗo Njorol e hitaande 1936, janngii quraan e waliyaaɓe Alla huɓɓuɓe hono “El haaj Mammadu Muusaa Lih, Ceerno El haaj Saydu Nuuru Taal, Ceerno Mammadu Bookara Kan, e ko wonaa ɓeen”. Ko o neɗɗo binndi, ganndal e pinal, cuɓaaɗo e nder suɓaaɓe, cuɓiiɗo wuro Suwoyraat ngam sarde ganndal diine Alla tawi o tuugnii ko e konngol ɓurnaaɗo winndere mo jam e kisal woni e mum, biyɗo : « ɓuri e mon fof ko jannguɗo quraan, ruttii kadi janngini quraan ». habri ɗum ko Buhari. Ndeke, ceerno Moktaar jeyaa ko e ɓurɓe.

Siyaara hannde oo noon ko mo mbaydi kesiri, njuɓɓudi keeriindi, ndi seeremɓe men lelni, nde tawnoo ko o gadano caggal birnagol Ceerno Moktaar Taal ñalnde 03-02-2013 (weleede Alla e makko).

En njettii Alla kaaɗtudi, sabu nguurndam ceerno ko ceniɗam wonnoo, ko o gorko laaɓnooɗo ɓernde, cuusnooɗo goonga, jokkatnooɗo enɗam, deennooɗo ɗemngal mum, keewnooɗo waaju, coftannooɗo janngude e jannginnde quraan, mo tampataano innude e mantude Alla.

Alla sooynataa jikke, ɗii duwaawuuji ko jaɓeteeɗi. So tawii maayɓe ina njiya wuurɓe, maa ceerno men cuɓaaɗo Taal e wonndude e ɓurnaaɗo winndere, almaami annabaaɓe, maa ngar tawtoreede ndee joɗnde juulɓe. So tawii ko ñaaku fuɗɗi siyaara, waɗti yaltinnde njuumri ko sabu nafoore e ɓural juuroraade sabu Alla. Hannde noon, ngam Alla, suwoyraatnaaɓe njuɓɓinii oo siyaara, maa duwaawuuji e barke mum caro haa kunnda weeyo, ɓiɗɓe juulɓe fof njeɗee heen.

En njettii Alla, en njettii fedde DEKAM (dental, kawral, musiɗal ), en njettii jibinannde Suwoyraat no diidorii, haa teeŋti e ɓee seeremɓe nootitiiɓe oo siyaara. Kono kadi njettoor keeriiɗo fayde e seeremɓe men hoohooɓe diine, semmbinɓe en e kala sahaa, anndinɓe en laawol feewde e Alla, laaɓɓe deedi, walluɓe en, ndanndi en e pergitte e ngol laawol ñaaɗngol, kolli en ayiibaaji pittaali men, nehi ɓerɗe men, haa mbaaw-ɗen haanndude e hadara Alla, tawi eɗen cenii, eɗen laaɓi.

Ko Alla ñaagi-ɗen ballal e barke fayde e ɗee golle, yoo Alla waɗ ɗe golle laaɓɗe, jaɓaaɗe, waɗa e njeñtudi majje nafoore julɓe fof. Alla juulii e nulaaɗo mum Muhammadu hisnii, yo o yurmo, o yaafoo aaleeɓe e sahabaaɓe makko, o waɗta en heen, enen e jibnaaɓe, e seeremɓe kam e denndaangal juulɓe. Yo en mbaɗtu nii mo wuuri tawi eɗen ɓeydii en ustaaki e diine men. Allaahumma salli alaa seyyidinaa Muhammadin, al khaatim lima sabaqa, wa alaa aalihii haqqa qadrihii wa miqdaarihi al al’asiim.

Njuɓɓudi siyaara oo

16h        silke e duwaawu             mammadu bookar
16h45    Juulal takkusaan              seeremɓe
17h51    udditgol siyaara ( jaŋde quraan)              sheekh umar
17h53    duwaawu silke                 saydu nuuru taal
18h04    fidaawu qul huwa allaahu ahad laabi 100 000     duwii ko ceerno abdul wahaab ac
18h09    fidaawu salaatu al faatihalaabi 500 000  duwii ko ceerno ɗaahiru baal
18h12    fidaawu astagh’firu allaahlaabi 70 000    duwii ko ceerno muusaa moodi
18h15    fidaawu laa ilaaha illaa allaahu laabi 70 000          duwii ko ceerno abdullaahi aaw
18h18    jime kam e beyti almuɓɓe          almuɓɓe wuro suwoyraat
18h19    wasiyya seeremɓe         ceernoɗaahiru baal
18h30    juulal futuru      seeremɓe
19h19    jime almadda    ceerno ɗaahiru baal
19h28    ɓataake ceerno umar jah            janngi ɗum ko ceerno Mammadu bookara taal
19h54    wasiya seeremɓe           ceerno yuusuf bah
19h50    uddugol siyaara               ceerno yuusuf bah

On njaaraama. Yaafuya ɗaɓɓaama e kala pergitte.
Kalfinaaɗo jaŋde catal fedde ɓamtaare pulaar suwoyraat.
Haamiidu Mammadu Bah