Suukara : wonaa ko sikketee koo

0
1907

Kooli ko suukara weli ! Ko suukara moƴƴi. Ko haaletee e suukara koo ina heewi. Hol ko foti teskeede heen ?  Ko adii fof, yimɓe ina cikka wonde suukara ina weeɓi heɓtinde sibu ko peñ, walla bek, walla ko conndi, walla tawetee ko e tanngal e sokkolaa e sirooji ekn…
Kono, annduɓe ɓee mbiyi « ko ɓuri heewde e ñaamdu men ina waɗi suukara », so yimɓe mbaawaa woppude ɗum ne, ina mbaawi hakindaade heen.

Waɗi ɓe wiyde noon, ko heewɓe cikkata ko suukara alaa tanaa. Tawi noon, suukara ina ɓeyda ɓalndu, woni ina ɓeyda ñawbuuli ɓernde, ina waawi ɓeydude farweende ɓalndu e mborosaaji, yanti heen, ina anndaa wonde geeƴi nguɗu nguuri ko suukara. Ɗee geɗe fof ina poti addande en miijaade.  Ko ɓuri moƴƴude, ko wasiyaa, ko ustude suukara, hakinaade heen. Ɓurtinde suukara moƴƴaani. So neɗɗo waawaa ittude suukara taweteeɗo e denndaangal ñameele men oo kam, ina waawi woppude tanngal e sinngoom, usta ɗum e kafe mum, e ataaye mum ekn… So wonaa ko ɓeydani ɗum, alaa ko ustanta ɗum.

Fooyre