Hayaa Sonogo saaynaama

0
2199

E tonngoode Fooyre Ɓamtaare ɓennunde ndee (106) en mbiyiino seneraal Hayaa Sanogo nanngaama. Ndeen ko juumre wonnoo. Ko jooni o nanngaa, ñalnde alarba 27 noowammbar 2013. Ko goonga ndeen o noddanooma laabi keewɗi to ñaawoore (lebbi keewɗi jooni), kono o jaɓaano nootoyaade, haa yimɓe fof mbaɗti wiyde ma a taw laamu nguu suusaa arande mo.

Ñaawoore leydi makko ina soklunoo heɗaade mo e doosiyeeji ɗiɗi : hafeere « beeree ruus »

E tonngoode Fooyre Ɓamtaare ɓennunde ndee (106) en mbiyiino seneraal Hayaa Sanogo nanngaama. Ndeen ko juumre wonnoo. Ko jooni o nanngaa, ñalnde alarba 27 noowammbar 2013. Ko goonga ndeen o noddanooma laabi keewɗi to ñaawoore (lebbi keewɗi jooni), kono o jaɓaano nootoyaade, haa yimɓe fof mbaɗti wiyde ma a taw laamu nguu suusaa arande mo.

Ñaawoore leydi makko ina soklunoo heɗaade mo e doosiyeeji ɗiɗi : hafeere « beeree ruus »

(berets rouges), woni soldateeɓe wondunooɓe e Aamadu Tumaani Tuure ; kam e doosiyee militeeruuji majjuɗi walla jiytaaɗi ina mbaraa caggal nde murtani mo ñalnde 30 settaambar 2013.

Kabaruuji ɗii kollitii wonde ñaawoore Mali fellitii waarude doole ngam addude mo to ñaawirde e heɗaade mo. Nii woni ñalnde 27 noowammbar ndee, koninkooɓe jogitiiɓe haa teddi naati galle makko, jolni mo caggal oto, paani mo ekkol sanndarmori to Falaje ɗo ñaawoowo oo fadnoo mo.

Caggal nde oon heɗii mo, o yamiri yo o nawe kasoo.

Ɗum noon, Seneraal Sanogo, seneraal koode 4, naatii tigi juuɗe hankadi. Reftata e fijirde mawɓe ko bunna am taƴii. Nakam ?