Wage mawɗo wirniima, Steve Jobs wayniima

0
1977
steve-jobs3333.jpg

 

Steve Jobs ! Mo heɗii rajo, ƴeewi tele walla internet daande ko wootere : Steve Jobs, coso Apple, maayii ! Ndaw ko haani, sibu hannde, ina famɗi mo naforaaki kuutorgal ngal ooɗoo gorko miijii, waɗti goonga : gila e ordinateeruuji ganndiraaɗi Macintosh, haa teeŋti noon e kuutoragol doombru (souris) ngol ordinateeruuji winndere kala mbattini ñemtinde, haa yettii kuutorɗe biyeteeɗe iPhone (Aayfon), iPod (Aaypod), iPad (Aaypad) …

 

Steve Jobs ! Mo heɗii rajo, ƴeewi tele walla internet daande ko wootere : Steve Jobs, coso Apple, maayii ! Ndaw ko haani, sibu hannde, ina famɗi mo naforaaki kuutorgal ngal ooɗoo gorko miijii, waɗti goonga : gila e ordinateeruuji ganndiraaɗi Macintosh, haa teeŋti noon e kuutoragol doombru (souris) ngol ordinateeruuji winndere kala mbattini ñemtinde, haa yettii kuutorɗe biyeteeɗe iPhone (Aayfon), iPod (Aaypod), iPad (Aaypad) …

Steve Jobs sankii ko ñalnde alarba 5 oktoobar 2011 to Palo Alto (Kaliforni to Amerik). Sabaabu nawtuɗo mo oo, ko kaaseer baggol, tawi omo yahra e duuɓi 56 fat !

Maayde Steve Jobs ko kewu mawɗo e nder winndere ndee, haa teeŋti noon wonande karalleeje kese. Barak Obama wiyi « Steve Jobs jeyanoo ko fentooɓe Ameriknaaɓe ɓurɓe mawnude ; ko o neɗɗo mo hulaano jogaade miijooji kesi ; ƴoogtiiɗo mo hulaano sikkude ina waawi waylude aduna ; jogiiɗo peelelaagal gaddanngal ɗum yettaade payndaale mum».  

Steve Jobs wiyatnoo : « mi yiɗaa wonde neɗɗo ɓurɗo alɗude nder cehe » walla «huunde ɓurnde teeŋtude nde ciftortu-mi, addanoore mi suɓaade geɗe ɓurɗe himmude e nguurndam am, ko siftorde ko mi maayoowo jooni jooni ».

Yo Alla yurmo mo yaafoo mo.

Bookara Aamadu Bah