Bagboo e Laay Wad

0
1575

Bagboo, to woni e kasoo mum to wuro La Haye too, ina jaabondira e Abdullaay Wad, takkunooɗo mo, ñalnde 5 saawiyee, rokkude rebel Kaasamaas en kaɓirɗe. Wad haalnoo ɗum ko e RFI, kono Bagboo, kam fof e wonde e kasoo ina fadi ñaawoore, heɗiima haala Wad kaa.

Gooto e hatulaaɓe Bagboo, hono Toussaint Alain, idii jaabaade, nde wiyata wonde “Persidaa Bagboo meeɗaa haɗde deeƴre wonde e Kaasamaas, meeɗaa naatde e fiyakuuji keeriiɗi Senegaal”.

Alaa fof nokku keniiɗo waawi seedtaade dallinde wonde Saalif Saajo, gonnooɗo mawɗo Taamasoor koyngal konu murto Kaasamaas, mo Abdullaay Wad joopii e haala mum kaa, meeɗii heɓde ballal – koo ngal waawi wonde fof (kaɓirɗe, ngalu walla goɗɗum), ummoraade e persidaa Bagboo. Ndeke, kaaɗoo haala ko takkere nde alaa ɗo tuugii.

Ko wonaa ɗum, Abdullaay Wad, hooreejo leydi Senegaal wiyii wonde Looraa Bagboo «ina wuurna fitinaaji » ; e nder ɗuum, o fawi e hoore makko bonanndeeji ɗi Burkinaanaaɓe mbaɗanoo kam e luural woote ngal. Kaa haala kersiniika wonaa haala kellifaaɗo.

Ahaa, Abdullaay Wad, nde tawnoo ina weltii e ko Bagboo werloyaa to Ñaawirde Kuuge Winndere to La Haye koo, meɗaa seerde e urɓude luural to Koddiwaar, ɗum ɗoon noon ko gila settaambar 2002. E saawiyee 2011 o suɓii ardina fitina dow jam e sahaa nde o semmbinta CEDEAO nde huutortoo doole. Ɗum noon, ko kanko woni baɗoowo bone ! »

Kaa haala ina holliti wonde Bagboo suwaa tawo jebbilaade. Ko goonga noon, Abdullaay Wad, wonaa deentiiɗo; sibu ko e nder mbunndi mbunndi kampaañ woote, o bismii Alasan Watara to Ndakaaru, hade daawal ɗiɗmal woote hooreleydaagu to Koddiwaar. Ɗum waɗnoo ko e lewru noowammbar 2010.

Ko waawi heen wonde fof, eɗen cikki won ko fotnoo woƴde ɓe kamɓe ɗiɗo fof, ko wonaa kaa haala ka alaa hoore, alaa laaci. Bagboo, haala mum haalaaka, ko e ɓiliiɗo no feewi. Laay Wad ne, ina wondi e haaju mawɗo, so wiyde ɗum ina birga manndaa tataɓo e gardagol Senegaal.

BAB (Fooyre Ɓamtaare, 10 saawiyee 2012)