Maati Mintu Hammaadi lomtiima Ahmed Hamsa

0
1460

Ko UPR (parti laamu) e Tawaasul pooɗondirtunoo joɗnde ardorde “Dental Teeruwal Nuwaasoot” (Communauté Urbaine Nuwaasoot (CUN)). En der ɗuum, UPR ina joginoo daaɗe 18, Tawaasul daaɗe 10 ; APP ina joginoo daaɗe 5 e AJD/MR daaɗe 4, fof woni 37 daande.  Ko adii ɗuum tawi UPR e APP (Masawuud) nanondirii, APP ina wootana Maati mintu Hammaadi, mbele heɓa cukko gooto.

Ine wiyee ko ɗuum kadi woni ko Tawaasul fodannoo ɓe. Nde woote mbaɗaa, Maati Mintu Hammaadi (UPR) heɓi daaɗe 25 (daaɗe UPR 18 ɗee, e daaɗe 5 APP e daaɗe 2 AJD/MR) ; Muhammed El Hasen Wul Muhammed mo Tawaasul heɓi daaɗe 12. Ɗum waɗnoo ko ñalnde 04/02/2014.

Caggal ɗuum, sukkuɓe ɓee ko ɓeeɗoo :

– Cukko gadano ko Satigi wul Jiddu (APP)
– Cukko ɗiɗmo ko Seek Caam Bookara (UPR)
– Cukko tataɓo ko Siidi Muhammed wul Mawluud (UPR).

Maati Mintu Hammaadi noon wonnoo meer Liksaar. Kanko wonnoo kadi kalifu gollordu laamu (fonction publique). Omo jeyanoo kadi e guwarnama gadano caggal woote 2009, kanko e rewɓe 4 woɗɓe, hono Naaha mintu Muknaas e Kummba Bah e Siisee mintu Seek Boyda e Mullaati mintu Muttaar.

Yimɓe ina kawri wonde o ronii ɗoo komin gollaaɗo kam e ngalu keewngu, golle Ahmed wul Hamsa. Ngol woni go’o ko garɗo oo ina waasa ronneede ñamaale e caɗeele, rona njuumri.  Ko hono ɗuum Ahmed Hamsa e hoore mum haali ñalnde tottondiral golle ndee : « Miɗo sikki tan ma o waaw waɗde geɗe ndonkunoo-mi waɗde ɗee, sibu won ko o jogii ko mi alaano, sibu o jeyaa ko e senngo laamu, miin njeyanoo-mi ko e luulndo. Ardaade laamorgo tawi a nanondiraani e laamu ina heewi pitti, ñalnde fof ko pale paletee yeeso maa ngam haɗde ma gollaade. Nde ngar-mi ɗoo ndee kadi, mi tawaani ɗoo hay mbuuɗu. Kanko o tawii ɗoo kaalis haa heewi. Miɗo yaakorii maa wood ko o waɗani Nuwaasootnaaɓe ». Ahmed wul Hamsa ina ɗacci fotde miliyaaruuji 4 e 306 miliyoŋ e 146 ujunere e 861 mbuuɗu. O tawnoo ɗoon ko miliyoŋ gooto e 245 ujunere e 300 mbuuɗu.

BAB