OBAMA ɗiɗmitii

0
1595

E hitaande 2008, nde OBAMA toɗɗaa hooreejo leydi Amerik ndee, ko kewu mawɗo wonnoo. Sibu, ko ngool wonnoo go’o ko Ameriknaajo mo iwdi Afirik ina yettoo ɗoo. Weltaare ndee ina mawnunoo haa ɗoon waawi haaɗde sibu ɗum waɗi ko e leydi ɗo paltoor hakkunde leƴƴi woodnoo haa e kitaale 1960. Ɗum kewnoo kadi ko caggal manndaaji ɗiɗi Georges Bush, ɓurnooɗo lollirde golwole waɗatnoo e winndere ndee, kam e ndoolndoolaagu.

E hitaande 2008, nde OBAMA toɗɗaa hooreejo leydi Amerik ndee, ko kewu mawɗo wonnoo. Sibu, ko ngool wonnoo go’o ko Ameriknaajo mo iwdi Afirik ina yettoo ɗoo. Weltaare ndee ina mawnunoo haa ɗoon waawi haaɗde sibu ɗum waɗi ko e leydi ɗo paltoor hakkunde leƴƴi woodnoo haa e kitaale 1960. Ɗum kewnoo kadi ko caggal manndaaji ɗiɗi Georges Bush, ɓurnooɗo lollirde golwole waɗatnoo e winndere ndee, kam e ndoolndoolaagu.

 Toɗɗegol Barak OBAMA ko yaakaare fannu laamagol jamyamol e kesamkesaagu, nde tawnoo ko o neɗɗo jilluɗo, sibu baaba makko ko Kenyaanaajo, yumma makko ko tuubaako daneejo jeyaaɗo Kansas; o jibinaa ko Hawaï, o nehaa to Inndonoosi, o dursi to duɗal Harwaar. Nde tawnoo Ameriknaaɓe ina njeeɓa ko wayi nii, ɗuum ina jeyaa e ko adannoo mo horsineede…

OBAMA ina anndunoo kadi faggudu jeyaa ko e ngoƴaaji dowrowi Ameriknaaɓe, ustagol soomaas, tellitiiɗo haa 7,8% e lewru settaambar wallitii mo. Ɗum ari tan e sahaa ɗo o hatojinnoo heen no feewi, sibu gila 2009, o yettaaki ɗoon famɗude. Ina jeyaa e geɗe ɓurɗe maantinde ɗe o waɗi e ooɗoo manndaa, sikke alaa heen, mbayliigu ngaddanngu 32 miliyoŋ ameriknaajo waawde safraade tawi yoɓaani. Kono, gollal ɓurngal fof maantinde, ko warngo Usaama Ben Laaden, huunde nde Bush hoyɗatnoo waɗde, kono roŋki haa yoori.

Ɗum noon, Barak Obama toɗɗitaama kadi e gardagol leydi Amerik ñalnde talaata 6 noowammbar 2012. Ɗum hawri e duuɓi makko 51. Kanko ɗiɗmiti Bil Kilinton e gardagol Amerik e manndaaji ɗiɗi deggondirɗi, caggal ñifgol wolde adunaare ɗiɗmere (1939-1945).

Nguuɗoo poolgu hollitii semmbe demokaraasi Amerik. Heewɓe mbiyiino « toɗɗegol Obama ko aksidaa wonnoo ». Hannde, laaɓii wonaa aksidaa wonnoo, kono ko kanko tigi ɓesngu Amerik labinoo ndeen, labii hannde kadi.