Asiis, Kabore e Biraam

0
1223

Ñalnde aset 16 settaambar 2016, Tele Burkinaa mawɗo oo bismiima Biraam Dah Abeydi e yeewtere. Ndeen yeewtere noon addii haala mawka e leydi men, sibu wonti ko haala mawka hakkunde hilifaaɓe geɗe caggal leydi leydi Muritani e mo leydi Burkinaa, haa mo Muritani oo wiyi wonde jaaynoowo noddunooɗo mo oo riiwaama, kono caggal ɗuum tawaa woodaani. Ɗum, ko ko yaltunoo koo tan. Ndeke, wiyaama hay hooreejo leydi oo e hoore mum, hono Muhammed Adel Asiis naatii heen, noddi tolnodiiɗo mum, ngam hollitde ɗum mettere mum e ɗuum. Waɗi haala hakkunde maɓɓe. So a yiɗii anndude ko ɓe kaaldi.

Wul Abdel Asiis ko ko mettinani hooreejo leydi Burkinaa, hono Rok Mark Kirisciyan Kabore, sabu woppii Biraam Dah Abeydi haalii e tele mawɗo leydi Burkinaa. Ina wiyee wonde Asiis ƴetti ko telefoŋ noddi Kabore ngam hollitde ɗum mettere mum woppude “banndi, barhoore” ina ñiŋa mo e Tele ngenndiijo Burkinaa. Kabore jaabtii mo wonde addi ɗum e laamu ko waklitere (rewolisiyoŋ), tee Doosgal leydi mum rokkaani ɗum hakke reɗɗude wellitaare haalde walla wanngaade e leydi mum. E wiyde Mauriweb, Kabore haaɗaani ɗoon tan, sibu o jokki heen wonde ko sarwisaaji keeri kalfinaa naat-yaltu e leydi makko. E, « So artii noon e jaayɗe (ɗe laamu walla keeriiɗe ɗee) Ko Doosgal leydi gaddanii ɗe wellitaare. » Kono, wiyaama Asiis jaɓaani faamde ɗumɗoo fof. Ko ɗum addani Kabore wiyde mo : « Kuuɓal Dowla Amerik jaɓɓiima hooreejo IRA, Kuuɓal Kuuɓtodinngal Fedde Ngenndiije Dentuɗe ñaantii mo ñaantungal mawngal no feewi, tee waɗii heen dille keewɗe. Denndaangal ammbasaduuji leyɗe hirnaange jooɗaniiɗe leyɗe mum en e Nuwaasoot ina njuuroo Biraam e ko duumii, to galle mum, tee cuuɗaaki e ɗuum, ko noon wonande denndaangal misiyoŋaaji laamuuji garooji e Muritani » hade makko fawtude heen « e ko min tini » e joonirde « Muritani meeɗaa woytaade ɗuum hay nokku gooto. Ko ɗuum tagi, so Alla, mi faamaani ngalɗoo ceerungal ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa