Ɗum woni « dañaani dañora » !

0
2021

Suka debbo jeyaaɗo to leydi ina wiyee Norwees, mo haaju golle nawnoo to Amiraaji Aarabeeɓe Dentuɗi, ñawanaama toon kasoo lebbi sappo e jeegom kasoo, sabu suusii wullitaade tooñannge. Ko ɗum woni ko haalpulaar en « dañaani dañora » walla mbiyen « dañaani, dañoraa ». Ñaawi ndeen ñaawoore haawniinde ko ñaawirde wuro Dubaay to o yahnoo wullitaade sibu won gorko gooto (Jaljallo) mo o gollodtonoo ina yani e makko. Kanko, (e heewɓe), o yaakorinoo ko ɓayri ko o tooñaaɗo, ko tooñɗo oo fotnoo faweede kuugal. Kanko suka debbo oo o wiyetee ko Marte Daleli.

Ñalnde 6 marse 2013, o yaltidi e ɓe o gollodtonoo ɓee, ɓe njahdi hiirde. Ko toon gooto e ɓeen yani e makko. Kanko o yahi to komisariyaa polis ɓurɗo ɓallaade, o wullitii. Kono ɓeen keɓti paaspoor makko e kaalis makko. Balɗe tati caggal ɗuum, ñaawoore yooɓtorii mo geɗe tati, haa arti e jinaa, Ɗuum yonaani, sosiyatee mo o gollantonoo oo (THE One Total Home Experience), seeki mo.

Nii woni, caggal balɗe 4, o heɓi jokkondirde e koreeji makko. Ɓeen njokkondiri e ministeer geɗe caggal leydi to Dubay e konsilaa Norwees… Ɓeen ndogi heen ha o yaltinaa kasoo. Nii woni o mooloyii ko Egliis (juulirde kerecee en) ɗoon e Dubay. Ko ɗoon o woni e ñaagaade balle, sibu ko o joginoo fof o tottii aawokaaji, tee o waawaa yaltude leydi ndii, sibu laamu Dubay ko ko nangtii e paaspoor makko. Kono, ɗo yahanoo artaa fof, o yaafaa, o woppitaama, o hootii leydi makko.

Huunde haawniinde, sibu toñaaɗo kam fotaani fawtaneede heen tooñannge woɗnge. Baɗe bayɗe nii ina cemmbina tooñooɓe, ɗum en wullitoyaade to ñaawirde. Ko wayi nii ina kawree hay e nder Muritani; ko ɗum woni ko Kajjata Maalik Jallo wullitinoo e naamnal jangtangal huccinnoo e kalifu geɗe nder leydi e lewru suwee yawtundu nduu. Ɗumɗoo noon jeyaa ko e tonngi bonɗi e aadaaji jaasɗi pawaaɗi e dow rewɓe. Hay so ko ɓe tooñaaɓe, fenaande fawtetee ko e dow maɓɓe. Ko mbaaw-ɗen heen wiyde “ɗee ñaawooje kam ngonaa ñaawooje Alla”, sibu Alla jaɓataa, tee yiɗaa tooñannge.