Portaabe ittii hakkillaaji

0
1134

Alkamiisa 11 sulyee 2013, saraaji jehre mawnde Nuwaasoot ndee, yimɓe fof njiyii gorko gooto ina yaha, ina fawi junngo e nofru no muusaaɗo heen nii. Ɗo o yahatnoo, o dartii, o woni e weesaade, omo waɗa yiiloo banngoo, ɗoon tan o feɗɗitii jaleeɗe. Ko o darinooɗo, o fokkiti kadi. Ɗoon tan, o woni e yomnaade yeeso makko, junngo ina yaha ina arta, no dirotooɗo huunde nii. Kadi, ɗoon e ɗoon o dartii tem, omo haala daande dow, omo hooynii asamaan, omo tami womre.

Aɗa faama tan, o waɗtaani hakkille e yimɓe ɓee. O fokkiti kadi, omo felmoo yimɓe, junngo haa hannde ina fawii e nofru ; ɓeen heen ngoppana mo bolol, ɓee heen o galñoo ɗum en. Ɗo o yahtanoo, o fayi leydi, o soppinii, o hekkita jaleeɗe. O ummii kadi, o jokki e laawol makko, haa hannde junngo ina fawii e nofru. Ndeen o gaynii yeewtideede, o itti junngo e nofru, o yeccitii, o tawi yimɓe ina ƴeewa mo. No kaawaaɗo nii, o naamndii ɓe « ko ndaaraton kam ?! » En paamii tan, nde o haalata ndee, o yejjitiino nii o woni ko e mbedda, hakkkunde jehre. So sirlu wonnoo, o saaktiima ; tee, jiyɗo mo fof, maa wiy yiyii kaangaaɗo hannde jehre. Hannde, ko hono ɗumɗoo tan nguur-ɗen : e nder galleeji, e nder mbedda, to gollordu ; to jamaa, nder otooji … portaabe ittii en hakkillaaji.

Ko goonga nii, hay gooto waawaa jangtodaade ɓure portaabal to bannge waawde humtude haaju. Kono, eɗen mbaawi wiyde ɗum addorii e men jikkuuji kaawniiɗi sanne. Sirluuji fof caaktiima, sibu, yoga e yimɓe, so ina kaala e portaabe, mbayata ko no « seertuɓe e hakkillaaji nii », sibu ngonata ko e wullude, tawi kadi ko hakkunde yimɓe. Nde tawnoo Muritaninaaɓe ko ‘’yimɓe laaɓɓe’’ no feewi, won heen ina keɗoo ko woɗɓe kaalata, walla nii mbeerta noppi ngam nande jeewte janane…

Ɗum jiidaa e tanaaji goɗɗi jotondirɗi heen, boomooji : konndirooɓe ina kaala e telefoŋ, huutortooɓe ɗum e geɗe ɗe moƴƴaani, waɗooɓe heen ko mbaawaa, woni soodooɓe telefonaaji tiiɗɗi ngam tan haa njiyee…

Bookara Aamadu Bah
(Jahatnooɗo jehre oo noon, ko Amar Faal yiyi ɗum)