Wasiyaaji cellal

0
1529

E tonngooɗe men ɓennuɗe, en keɓii yaltinde binndanɗe ɗo kollitten wonde won e ñawbuuli ina cafroree ñaamdu, ko wayi no nguɗu ekn. Eɗen njokka kadi e ɗiiɗoo ngonkaaji tati ɗo ñaamdu waawi wallitde neɗɗo heɓtude cellal walla kam coftal.

Tampere : So a tinii tampere e ɓalndu maa, hoto yaaw dogande suukara, alaa. Fasnu walla sah ɓooɗe pataas (faataata), muuɗaa.

E tonngooɗe men ɓennuɗe, en keɓii yaltinde binndanɗe ɗo kollitten wonde won e ñawbuuli ina cafroree ñaamdu, ko wayi no nguɗu ekn. Eɗen njokka kadi e ɗiiɗoo ngonkaaji tati ɗo ñaamdu waawi wallitde neɗɗo heɓtude cellal walla kam coftal.

Tampere : So a tinii tampere e ɓalndu maa, hoto yaaw dogande suukara, alaa. Fasnu walla sah ɓooɗe pataas (faataata), muuɗaa.

Ɗoon e ɗoon tinaa ɗum e ɓalndu maa, haa ɓooya alaa heen.

Muus reedu : So a ɓuutaama, walla so a ronkii dolde, walla aɗa wondi e muus reedu ko o waawi wonde fof, kaas walla kaasuuji ɗiɗi ataaye baɗɗo naanaa ina moƴƴi e maa. Naanaa poobiraaɗo ina itta muus reedu.

Hoore muusoore (bannge) : Hade maa ƴettude lekki, ñaam salaat walla kaakooli kecci, ƴeewaa. Ina wiyee wonde “ko ŋakkeende ndiyam e nder ɓalndu heewi addude muus hoore”; ɗum noon, kala ko ina addana ɓalndu ndiyam, ko wayi no yarde, ñaamde kaakooli, ekn.. ina safra ɗum. Enndude ɗum alaa ko bonnata.

Fooyre Ɓamtaare