Woote hooreleydaagu : geddo ngoo muusii

0
1435

Gila kampaañ oo fuɗɗii ñalnde 21 suwee 2014, kanndidaa biyeteeɗo Muhammed wul Abdel Asiis oo, jamfinooɗo laamu jooɗii e jappeere e hitaande 2008 hade mum toɗɗoreede woote juɓɓiniraaɗe « ɗereeji ñenngaaɗi », hollitii tan wonde wonaa kanndidaaji keddiiɗi ɗii waɗdata. Waɗi noon ko e denndaangal dente ɗe o yuɓiinnoo e laamorɗe diiwanuuji ɗii, o ronkii jogaade hoore makko,

Gila kampaañ oo fuɗɗii ñalnde 21 suwee 2014, kanndidaa biyeteeɗo Muhammed wul Abdel Asiis oo, jamfinooɗo laamu jooɗii e jappeere e hitaande 2008 hade mum toɗɗoreede woote juɓɓiniraaɗe « ɗereeji ñenngaaɗi », hollitii tan wonde wonaa kanndidaaji keddiiɗi ɗii waɗdata. Waɗi noon ko e denndaangal dente ɗe o yuɓiinnoo e laamorɗe diiwanuuji ɗii, o ronkii jogaade hoore makko,

o holliti mettere makko ɓurtunde e « ɓee nayeeɓe … », « bonnooɓe », ɓe nganndu-ɗaa, e miijo Abdel Asiis, mbaɗii ko boni, so geddude woote makko…

Kampaañ heddiiɓe ɓee ne woɗɗaani ɗoon, sibu ɓe keewaani ñiŋondirde e koye maɓɓe, ɓe ɓuri waawde tooñde kamɓe fof ko saliiɓe yahde woote ɓee. Ɗumɗoon noon, rokkii wiyatnooɓe wonde yahduɓe e Abdel Asiis woote ɓee, ko e mum ngondi, walla kam ngoni ko e wallitde mo dagnude woote ɗuurnaaɗe. Ɗum hollitii kadi, geddo ngoo, ina haɗi ɓe kamɓe kala ɗoyngol, kamɓe kala ɓe mbaɗdata ko e pelle politik e renndo gedduɗe ɗee, kono ɓe pooɗondiraani lefol laamu, sibu kamɓe fof aɓe nganndi hol keɓoowo ngol.

Baawɗe Alla ! Go’o men yiyde sippirooɓe lammba ina ndikkoo yeeɓooɓe. Ngoo geddo koy muusii !

Ko e ngoon yeeso pot-ɗen faamirde winndannde PRDS Abdel Asiis (hono UPR) yaltini ñalnde alkamiisa 12 ndee, tawi alaa mo tooñata heen so wonaa FNDU. Cikkatno-ɗen ɓe pooɗondirta ko kanndidaaji keddiiɗi ɗii. En tawii ko kañji ɓuri weldude, sibu e kampaañ hee, hay ŋaaccondirde ɓe ŋaaccondirtaa, kamɓe fof aɓe kawri e joopaade gedduɓe woote ɓee.

Ndokken heen yeruuji : To Kahayɗi, Asiis wiyi wonde « gedduɓe woote ɓee ko « warkoyeeɓe », « ko kam en taccini », ko kam en mbaɗi bonanndeeji añamnguraagu 89 e 90. Baawɗe Alla ! Ko Ahmed Daddaa, walla ko Saar Mammadu, walla ko wul Mawluud, walla ko Haamiidu Baaba Kan, maa ko Masawuud, walla ko Mammadu Alasan Bah, walla ndeen ko Jamiil Mansuur ? Kanko Abdel Asiis to o wonnoo nde ɗeen bone mbaɗetee ndee ? O reenatnoo ko gardinooɗo ɗiin bonanndeeji. O jeyanoo ko ardiiɓe konu njooɓiingu ɓiɗɓe mum, hirsi ɗum en, waɗi ɓee yargo, werlii woɗɓe e oƴu jaynge !!! Kooli ko enen cuusi gacce, enen njoori gite ! Walla ndeen ko enen ngoni saaysayeeɓe ! Iih, hol kaɗɗo artiraaɓe e ɓaleeɓe muritaninaaɓe (haa teeŋti to Farayse) winnditaade ? Hol ɓoorɗo ngenndaagu maɓɓe ? Hol kaɗɗo ɓe heɓtude leyɗe maɓɓe, koɗorɗe maɓɓe, jeyuuji maɓɓe ? Mo wari Lamin Manngaan ? Hol berliiɗo e ɓee miskineeɓe, seppuɓe gila Ɓoggee haa Nuwaasoot ngam yiylaade haaldude e makko e hollitde mo caɗeele mum en, hol berliiɗo e ɓeeɗoo fotnooɓe jaɓɓeede, gerenaaduuji, tawi noon ñalnde kala ina jaɓɓoo seppirooɓe bolle puuyɗe, walla seppirooɓe ngañantumaagu to damal galle laamorgo leydi?…

Won ɗo o wiyi kadi, kanko kanndidaa Abdel Asiis, wonde « mi fottii e hoohooɓe heewɓe, ɓe meeɗaa nande innde Muritani ndee ko adii 2009 ». O haali ngolɗoo konngol ko Eeleega, o loowi ɗum ko e noppi Mawɗo Leydi mo o jamfinoo ñalnde 6 ut 2008, hono Siidi Wul Sheex Abdallaahi, oon pellitnooɗo artirde moolinooɓe, ƴetti kuule ittooje njiyaagu… gonɗo hannde to Lemden, sara ɗo o haalata ɗoo…

Nde o ari Kiifa, o wiyi wonde « warkoyeeɓe » ɓee, ko suusɓe wiyde wonde « bonannde (gabesi) » ina woodi hannde e leydi ndii. Ko ndeen o ruttii kadi e haala « Air Mauritanie », o yani e wul Waagef… Kono, Pulaar wiyi « ñalnde darnga, maa wood ko janngtaa ko wonaa nguyka gertooɗe » !

Kadi « Weli mbeewa, metti mbeewa, nagge ɓuri ɗum ɓirannde » !

Muttaar

miijo ƴoogaango e ndeeɗoo winndannde