Sankaare Ibraahiima Demmba : Ceedtagol Jibi Mbooc

0
1653

 

Caggal yettude Alla e juulɗe e mo Alla suɓii e nder winndere hee Muhammadu ɓiy Abdullillaahi. Ko e nder sunaare e jaɓde Alla joom baawɗe. Eɗen etoo haalde e oo musiɗɗo jahɗo ɗaldi en yeeweende. Oon woni Ibraahiima Demmba Ayse Bah ganndiraaɗo Sori, hay so tawii noon, haaldude geɗe makko wonaa huunde weeɓnde. Kono, sabu ganndal e korsa men e makko, alaa e sago eto-ɗen haalde heen ko nganndu-ɗen to bannge jibinannde, jikku, ganndal makko, jotondiral, golle e to enɗam.

Ibraahiima Demmba Bah ittaa Nguma to leydi Mali ko ina famɗi. Ko toon baabiraaɗo oo jooɗinoo caggal nde ummii Sahre Ndoogu. O ittaama toon omo famɗi, kanko e mawniiko ina wiyee Bookara Demmba. Itti ɓe toon ko gorgol maɓɓe ina wiyee Aysata Tokosel, nde wonnoo gorgol maɓɓe oo dañaani ɓiɗɗo gorko, ñaagii miñi mum ɓiɗɗo gorko, o rokkaa ɗiɗo ɓee kala.

Ibraahiima noon, Alla ina rokki ɗum hakkille mawɗo, udditiiɗo: omo weli hakkille, omo yaawi faamde e reende kala ko o jannginaa, tee o heewaani jejji, baawɗo teskaade, jogiiɗo haaju, jiɗɗo jaŋde. Hade makko naatde lekkon, o idii ko janngude Quraana e juuɗe AlHajji Jibi Kelli. Miin e makko, min tawondirii e ngaal duɗal, min ndawdii gese, min teendoyii leɗɗe, min kesdii huɗo. Ibraahiima meeɗaa faɓɓude, ñalnde kala o winndat hesere ko famɗi fof (E wiyde Ceerno Mammadu Jibi Kelli, oon sahaa, Ibraahiima winndantee ñalawma kala ko laabi ɗiɗi, Alla e mum yaawde reende). Ko noon min ngoori haa nde o naatoyi lekkon. So lekkon uddii o ɓamta alluwal makko. Alla e hakkille oo welde, e guurte hee, o heɓtoo almudɓe heewɓe duumiiɓe e duɗal hee, haa o daɗtoo ɗum en. To ekkol too ne, heewaani ardotooɓe mo. Noon woori haa Alla nawi mo kolees Kayhayɗi, haa Nuwaasoot, o ɓenni Ndakaaru, caggal ɗum Farayse.

Minen wondunooɓe e makko Farayse ɓee fof, ko kanko idii janngude toon Pulaar. O janngii to duɗal jaaɓi haaɗtirde (INALCO), haa o heɓi toon seedantaagal. O ruttii, o woni e jannginde min PULAAR, minen wondunooɓe e makko.

To bannge jotondiral, ko o laaɓɗo reedu, kiroowo, jinngoowo e dow goonga. Kala mo o liggodii, so mawnikinaaki, wontata ko baawɗo golle, nuunɗuɗo. Kala ko ngaddan-ɗaa mo, yo a taw ina laaɓi; so laaɓaani, o alaa heen sehil walla banndiraaɗo.  Ibraahiima ko cuusɗo reedu, mo ɗaminaare haɗataa ɗum haalde ko miijii. Ko o coowoowo, mo o fotaani rewde e innde mum kala, o soowat ɗum.

Ibraahiima ko jiɗɗo enɗam mum, keewɗo heen nafoore. Omo anndi kala mo o jiidi, ko o joom humpito to bannge asko. Omo wiɗti heen no feewi. Ibraahiima ina yiɗi firtude, jiɗɗo firtude kala, omo yiɗi ɗum. O yiɗaa pijoowo, o yiɗaa bonnoowo. Ko o jiɗɗo nehde jawdi , korsinɗo ndema.

Ibraahiima ina walla dente juulɓe. Omo jaɓi Alla no feewi: rafi makko oo, kala nde noddu-ɗaa mo, o wiyat maa ko “miɗo yetta Alla”.

Giɗo leydi ndii wayniima, ngenndiyanke wayniima. Ko joomiraɗo resndunoo en jiyaaɗo mum, o aranii jiyaaɗo makko. Yo Alla moƴƴu e makko toon, no moƴƴiri e sahabaaɓe e annabeeɓe nii. Aamiin.

Giɗo makko, mo o wiyatnoo “ɓaleejo”, Jibi Umar Mbooc.