Doosgal leydi : kuulal 38 e kuule 99, 100 e 101

0
2533

En tariino, e tonngoode 157 Fooyre yawtunde ndee, haala kalifu ndeenka leydi haalnoo, paatuka e mbayliigu doosgal leydi, nde ari hollitde senaateruuji eɓɓaande mbayliigu ndee.

o wiyiino : « Kuulal 99 Doosgal leydi wiyi ko hooreejo leydi oo, walla parlemaa (asaambele e senaa) e dow cakkitgol hooreejo leydi, ina waawi sakkitde mbayliigu Doosgal leydi. Ɗuum noon ina ɗaɓɓi alaa e sago tataɓe ɗiɗi heen suudu kala jaɓa ɗiin mbayliigaaji.

Caggal ɗuum, hooreejo leydi oo … rewra e mooɓondiral walla e referaandoom ngam jaɓnude nguun mbayliigu. Ko noon woni laawol. Ko ɗuum woni kisa ko min ngoni e waɗde (…) Ɗum noon ngooten tuugaade e no doosgal leydi ngal wiyri nii, tee eɗen poti jaɓde ɗum. So en njaɓaani no wiyraa nii, en njaltii demokaraasi ».

Jooni noon, eɗen njaltina ɗoo miijo karallo ko faati e sariya , hono Gurmo Abdul Loh :

“Ngam faamde tigi rigi haala njowitiika e mbaawka ka Hooreejo leydi wiyetee ina jogii walla jogaaki ruppaade kuule cuuɗi ɗiɗi sarɗi ɗii (Asaambele e Senaa), ƴeewen jiiɓtirde gagga sariya oo hono nii :

  • Kiiso-ɗen wonde kuulal 38 doosgal leydi ngal wiyi ko : “ muritaninaajo kala ina waawi dognude oto mum e dow laabi leydi ndii “ (doosgal kuuɓtodinngal ngal)
  • Kiiso-ɗen wonde kuule 99, 100 e 101 ɗee to bannge mum en, ngoni ko e damal innirangal “Dognugol mobelaaji baɗɗi motor”, tee ina mbaɗɗini, ngam dognude mobel, wonde :
  1. Dognoowo oo wona kellifaaɗo (daña duuɓi 18).
  2. Joom mum meeɗaa faweede kuulgal ñaawoore.
  3. Joomum alaa e sago jogoo yamiroore konndirde, hono permi (kuulal keeringal).

Jooni noon, Sammba ina jogii welo e mobel ɗo galle mum ɗoo.

Naamnal ngal ko : mbele Sammba ina waawi dognirde welo mum oo hono no fotnoo dognirde oto mum oo, tawi tuugnii tan ko e kuulal 38, ɓayri o ronkii ɓennude e kawgel keɓgol yamiroore dognugol (permi) ? Ɗum woni : mbele Sammba ina waawi tuugnaade tan e kuulal kuuɓtodinngal ngal, welsindoo kuule keeriiɗe ɗee ?

  • So tawii Sammba ina waawi dognirde welo mum oo e fawaade e sarɗiiji nannduɗi e sarɗiiji dognirɗi oto mum oo, ndeen, eɗen mbaawi wiyde EEY, Hooreejo leydi oo ina waawi welsindaade baɗɗiiɗe gonɗe e kuule jowitiiɗe e baylugol doosgal leydi.
  • So tawii Sammba waawaa, waɗde ndeen, Hooreejo leydi oo waawaa waɗde ɗuum, tee, kala polisee njiyɗo omo waɗa ɗuum ina foti nanngude mo sabu o dognii o alaa permi.

Tee, ɗoo, alaa fof sikke woodani hay gooto, wonde o waawaa. Kuulal 38 ngal waɗanaaka mbayliigu doosgal leydi…

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.