Gudroŋaaji Asiis e njangu laanel

0
1834
  • Hol ko nawi konu e ruso kaŋŋe ?

Ina wiyee ko laana konu njanka kaa, yahnoo ko dusde kaŋŋe. So oo musiiba kewaano, maa famɗu gannduɗo wonde konu weeyo Muritani, walla ɓe mbiyi “kolonel Hreytaani, denɗum Muhammed Abel Asiis, koolaaɗo mum, ko ko siifondiri e fedde aggittoonde kaŋŋe ndee, hono Tasiast, nanondiral. Laaɗe diwooje konu ina ndusa kaŋŋe, njebbita ɗum Nuwaasoot.” Ina haawi yimɓe noon, sibu hay gooto tinaani nde konu men waɗti julaade, sibu ɗuum fotaani jeyeede e golle mum… Golle diwooje konu ko reende kisal leydi e yimɓe mum, wonaa julaade.

Fooyre Ɓamtaare ina duwanoo galleeji e ɓesnguuji maayraaɓe ɓee. Yo Alla yurmo ɓe, yaafoo ɓe. Yo Alla haarnu ɓe Aljanna. Aamiin.

Iih, annduɓe dey ina mbiyatnoo « so darnga faandiima, ma en mbaɗtu yiyde ko en meeɗaa sikkude ina wona » !!!!

  • « Gudroqaaji Asiis » : ɗi mboomii yimɓe

Ina jeyaa e golle Abdel Asiis ɓurɗe maantinde, gudroŋaaji ɗi laamu makko mahi e Nuwaasoot e huunde e laamorɗe diiwanuuji. To Neema, ɗiin gudroŋaaji ngontani yimɓe ko bone, sibu, ko dunngu ari koo, hay sinno ko wiswis waɗi, leeɗe takkiiɗe gudroŋ ɗee fof njuwtat ! Waɗi noon, ko nde ɗi mahetee ndee, ndiyam ɗaccanaaka ɗo rewi, nii woni ɗam naatta e galleeji, sibu kam en ɓuri lesɗude. E miijo yimɓe ɓee, addi ɗee caɗeele fof ko ‘gudroŋaaji Asiis’ !!!

Waɗi noon, ɗi mahraa ko keñe ɓurtuɗe, tee ɗi ɗooftaaki doosɗe karallaagal. Woownoo, ko gaawi e kanooji mbaɗee, ndiyam daña ɗo rewi, waasa dammbaade, walla kam ɗi mbaasa ɓurde galleeji toowde… Kono ɗuum fof alaa heen ko teskaa. Waɗtii, nokkuuji ɗo 100 milimeeteer toɓatnoo tawa hay dara bonnaani, mbaɗtii nii hay hulde duule saka toɓo… (taqadumy)

  • Ñiiƴe Asiyee

Ina daaree wonde e ngootu e njilluuji Asiis waɗnoo to Rooso, mawɗo capaato gooto seeki yimɓe fof wiyi ina yettoo mo. Heedooɓe ɓee njaggi ɗum, kaɗi ɗum ɓennude. Ndeen Asiis yiyii ɗum, wiyi “ngoppee o ara”. Mawɗo oo ari haa yettii mo,  o joɗɗini ɗum sara makko. O moosi o wiyi mawɗo oo “ko njiɗ-ɗaa?” Mawɗo oo jali, ŋaaɓi hunuko, hay ñiingel alaa heen. Persidaa naamndii mo, “eywa, ko njiɗ-ɗaa ?”. Mawɗo oo jaabii “Seyyid errayiis, njiɗ-mi tan ko ceŋanaa mi ñiiƴe asiyee”.

Ko heddii koo njokkiree hakkillaaji mon !