Hol ko woni ganndal ?

0
2075

Fuɗɗoraade innde jurmotooɗo, jaafotooɗo, caggal yettude geno e nulaaɗo mum (JKM) mi salminii ma, mi juurimaama hooreejo bayyino Fooyre Ɓamtaare, Bookara Aamadu. Miin mbiyetee-mo ko Aamadu Demmba Koorkel Soh to Kayhayɗi, koɗ-mi. Mi meeɗii noddude ma laabi ɗiɗi miɗo yettu maa e darnde maa e hooreyaagal maa e jaaynde.

Ko mi dilloowo sahaa e sahaa fof e kiirɗeeli duɗe Pulaar, miɗo heewi weddaade ngalɗoo naamnal : Hol ko woni ganndal ?

Yimɓe ɗesa saɗtireede jaabawol ngol no haanirta nii, mi firana ɗum en. Ko e ndiin mbaadi ɓe ɗaɓɓiri mbele mi neldu maa ɗum, mbaɗanaa en ɗum e jaaynde aroore. Ko hono nii jaabawol ngol lelorii :

Ganndal ko anndude huunde andaande tawi ina anndiraa nii ina ommbondira e sifaa ko anndaa koo e kuuɓal. Ko e nder ɗuum neɗɗo anndata anndii walla anndaa. So neɗɗo anndii anndii anndaa, maa anndu. Kono so neɗɗo anndaa anndaa, anndataa. Sabu so neɗɗo anndaa kadi anndaa hay so anndinaama yo anndu anndataa, nde tawnoo o jaɓataa o anndaa, nde wonnoo o anndaa o anndaa. Ko ɗum tagi ngooroondi ganndal aadee fuɗɗotoo ko caggal anndude anndaa.

Aamadu Demmba Koorkel Soh, Kuɗol Ceerno Sare Baaba Sih.