Jokkondiral Medda Jaañ e Fooyre Ɓamtaare

0
1568

 

En ngardiino e Medda Njaañ haa ɗoo : F. Ɓ : Hol e naalankooɓe ɓe meeɗno-ɗaa wondude tawi pille ngondiigu mon    ena ngoppi batte e nguurndam maa haa hannde?

Medda Jaañ : Naalankooɓe ɓe meeɗnoo-mi wonduɓe, batte mumen keddii e am haa hannde ko Bellel Daali e Barka Lihdo. Ɗum noon ko gila to bannge rokkude naalankaagal fotde mum, waawde ngondiigu, welde daaɗe e haa waawde amde.

Kamɓe ɗiɗo fof ɓe njeyaa ko Waalalde. Nan-mi ɓe ko Ɓoggee, nootitii-mi e maɓɓe, min ngondi. Oon sahaa, ɓe njimatnoo ko “ar, dah dalli, dalli suma luuɓa”. Gamoowo oo jooɗotonoo ko e leydi, ena weddoo koyɗe. Haa juuti, Hammadi Koolaaɗo ari ena ummorii Haayre Golleera, tawi min ɗoon. Oon sahaa noon ko gila mi beraaki tawo ko almuudo. Nde mberii-mi ndee ne ko ɓe ngondunoo-mi to Kayhayɗi ɓee ɓuri teskinde e nguurndam am.

… njokken :

F. Ɓ : Hol e leyɗeele ɗe njilloyi-ɗaa tawi ko to batte naalankaagal nawno maa?

M.J : Naalankaagal nawii kam e nokkuuji keewɗi e nder leydi Senegaal e Gammbi. Mi waɗii ko heewi e leydi Mali, mi ɓooyii e diiwaan Jommbugu fayde Ñooro Laamiiɗo Juulɓe. Mi yahii haa Gine Aamadu Seeku Tuure. Eeh, wowru kay yul hannde kono kay ruggiino!

F. Ɓ:  Gine kay maa a taw wonaa naalankaagal nawno maa toon?

M.J. : Naange am saaftiima e nder Mali haa koolol ena yuɓɓinee to leydi Gine, naalankooɓe mawɓe ena cuɓee, diiwaan ɗo ngonnoo-mi  ɗoo wiyi ko maa mi toɗɗee e yahooɓe ɓee. Njahdu-mi ko Fanta Demmba, Aali Farka Tuure e debbo goɗɗo ena wiyee Mokontaake. Min ngoni Gine haa ko nawnoo min koo gasi, min mbiyi emin koota, Ginenaaɓe nanngiti min, yo min ngontu ɗoon emin pijana ɗumen, min calii, ɓe njumi min e laamu, min cokaa. E oon sahaa ko e laamu cañngu Seeku Tuure wonnoo. Min ngonii balɗe 17 e kasoo. Alla waɗi dillere ndee mawni haa kabaaru oo yanoyi e Moodibo Keytaa gardinooɗo leydi Mali e oon tuma. Moodibo waɗi nulaaɗo dariiɗo, jontaaɗo, mo konngol mum huutortee e hakkunde leyɗeele ena wiyee Suleymaani, ari Gine. Kikiiɗe mum, min ngoppitaa, min mbaɗtaa e ndiwoowa, min payti Mali.

F.Ɓ: Jooni kam ko aan yerƴi en e lowre caɗeele kono kay ena anndaa kala naalanke mawɗo, dowluɗo darinooɗo darnde maa ndee waasataa hawra e caɗeele ɓurtuɗe gila e ngañgu haa e dabare. Mbele aan Medda won ko njiy-ɗaa heen e caɗeele walla alaa?

M.J: Naalanke ko neɗɗo tan. Kala ko jommbata neɗɗo meho ena jommba naalanke, so mbelemma mum walla so mettere mum. To bannge nguurndam naalanke, en meeftii e mbelemmaaji dañonooɗi kono firtaani mi hawraani e caɗeele. Mi waɗdaama golwole joy teskinɗe. Heen ɗiɗi ko e haala tan kaaɗi. Keddiiɗe ɗee ko dabare tampinɓe mi no feewi. E golle tampinɗe mi ɗee, ngollaa mi heen goote ko to Ndakaaru, ɗe ngittoyaa ko Gawdal to Ceerno Paate. E oon sahaa njahdu-mi ko e Alfaa Bammbaaɗo. Dabare ɓuri bonde ɗee ko korte ngonnoo. Mbeddaa mi ɗe ko Mali. Mi jooɗiima lewru e balɗe 19 mi waawaa haalde kadi so mi ndaarii neɗɗo hay mo nganndunoo-mi, mi heptintaa. Ɗeen golle ceertoy-mi e mumen ko to Beledugu. Goɗɗe ɗeen ko to leydi Gine, mbaɗdanoo-mi.

F.Ɓ: Medda Jaañ, hol no foti baaruuji ɗi pentu-ɗaa?

M. J: Ko miin fenti wanngo, njimri mum e ngamri mum. Ko miin yimi Dammboowel e Miijo e Daawalel. Ko miin lollini “ aloo regerege, taasiyoo puñcaŋ, maayo waɗii ndiyam….! Ndiin njimri nanirnoo-mi ndi ko biyeteeɗo Pennda Budal ena jeyaa Ngijilon. Mi ɓamtii njimri keewndi kono ɗiiɗoo baaruuji kam ko miin fenti ɗi, mi renndaani ɗi e hay gooto.

F.Ɓ: Tuugnaade e humpito naalanke nayeejo ngo njogi-ɗaa, hol yitere walla hol ñaawoore nde ñaawataa naalankooɓe hannde ɓee?

M.J: Mboɗo waawi wiyde sukaaɓe naalankooɓe hannde ɓee kawrii e jawdi, kawrii e kaalis e comci jooɗɗi kono ɓe kawraani e neema naalankaagal. Mboɗo waawi wiyde ko yontaaɓe, ko ɓe dañɓe, yiɗaaɓe ɓe hono mumen ngalaa kono ɓe ngalaa pinal naalankaagal. Kawri e pinal, kawri e neema naalankaagal ko minen. Sinno oon sahaa wonnoo e hakkillaaji amen ko faggaade tan, tawnoo ko etasuuji e otooji, jawdi ndariindi e leliindi cariima sabu ndeen buuɗi sappo tan ena kumtatnoo haaju. Kamɓe ɓe kawri ko e kaalis wontii huɗo.

F.Ɓ: Hol wasiyaaji ɗi huccitintaa e sukaaɓe naalankooɓe wonɓe hannde e dingiral ɓee, Medda Jaañ?

M.J: Kamɓe naalankooɓe ɓee yo ɓe tiiɗno sabu naalankaagal wayi ko no comcol danewol nii, ena yaawi gakkude. Geɗe tati naalanke ena foti taaraade ɗe:

1- Yaawi bonnude martaba naalanke fof ko rewɓe. So naalanke tabaaki feeñde e maɓɓe, jooni-jooni golle mum mbona.

2- Ko mbon-ɗaa nehdi koo fof, jogo gacce e mawɓe, ndokkaa ɓe hurum.

3- So tawii ko a ɓiy juulɗo, ko keñi-ɗaa e yahde fijirde koo fof, so a salligto walla so a taamoto, juul waktu oo ko adii nde naatoytaa e dingiral.

Medda Jaañ, Fooyre Ɓamtaare ena wiy maa a jaaraama. Yo Alla juutnu nguurndam maa mbele aɗa ɓooya duusde leñol ko juuti.

Ƴetti yeewtere ndee ko Njaay Saydu Aamadu