Ɗo waandu ronata neɗɗo

0
2195

En ɓooyii yiyde ! En ɓooyii nande ! Baaɗi mbaɗtii ronde ! Eñnjee en ɗiɗo, gorko e jom suudu mum, ɓe ndañaani, pellitii woppande jawdi mum en fof waandu nehnoo, so tawii ngidiima ɗum maayde. E wiyde maɓɓe ko kayru woni ɓiyngel maɓɓe. Ɓe mbiyi aɓe nganndi « maa yimɓe njal ɓe », walla « mbiya ko ɓe haangaaɓe », kono aɓe mbiya ɓeen ngondi « ko nganndaa no waandu nduu wayi tiiɗde ɓe ». 

Kamɓe ɓeeɗoo suddiiɓe, jinnaaɓe maɓɓe ko yaltinnooɓe ɓe galleeji mum en sibu mum en salanoode dewgal hakkunde maɓɓe. Oon sahaa ko ɓe waasɓe ɓe ngonnoo, kono, e wiyde maɓɓe, gila ɓe nehi waandu nduu e hitaande 2004, ɓe ndañi jawdi haa heewi. Debbo oo (duuɓi 48) ko awokaa, gorko oo (duuɓi 48) ina jogii gollorɗi (sosiyateeji) keewɗi, ina heen tele e isin farin. Waandu nduu e debbo mum ina njogii suudu mum en heeriindu bannge, ina wertaa haa timmi, ina waɗaa kilim. Hay so waandu nduu maayii, jawdi ɗaldaa ndii huutortee ko e ndeenka baaɗi !