Tummbere Jiinge jaɓɓitiima koɗo

0
1961
10380772_10207278285748171_3013230737567097909_n.jpg

Fedde Rentude e Ɓamtude udditii duɗal jaŋde mawɓe ñalnde 15 lewru siilo hitaande 2016 e Tummbere Jiinge ngam haɓde e rewam humambinnaagal e riiwtude keeri majjere.

Fedde Rentude e Ɓamtude udditii duɗal jaŋde mawɓe ñalnde 15 lewru siilo hitaande 2016 e Tummbere Jiinge ngam haɓde e rewam humambinnaagal e riiwtude keeri majjere.

Fotde rewɓe 20 mawnasɓe, yarlitiiɓe mbinnditiima e doggol duɗal ngal. E nder daawal lebbi jeegom, maa ɓe mbaɗ taro, binndol, kiisorɗe nay gaadoraaɗe e jiiɓtugol gaggaaji tokoosi, ɗi ɓe kawrata e tiifaaɗe nguurndam maɓɓe. Jannginta ɓe ko Abuu Aamadu Njaay lollirɗo Abuu Sellee e ballondiral Maamuudu Aamadu Bah e Ibrahiima Aamadu Njaay.

Kewu nguu waɗi ko e tawtoreede jannginoowo duɗal, huufooɓe maggal, e tawtoreede Umaar Aamadu Njaay e Muusaa Hammadi Bah.

To bannge ngalu coodiraangu gila e alluuje, jooɗorɗe, leece, kuɗi, defte, cettirɗe kuɗi, kaadam haa e ataaye jannginooɓe e huufooɓe ummorii ko to Ammbasaad Amerik gonɗo to Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani.

Mbiyen so Tummbere Jiinge jaɓɓinooma Sammba Gelaajo Jeegi Bah, joom silaama e gaawe tookaaɗe e Ceerno Sileymaani Raasin Baal, kelnooɗo Muudo Hormo, leliiɗo e Jeeriyel Tummbere, jaɓɓitiima e ngol kadi koɗo goɗɗo biyeteeɗo duɗal Pulaar. Yo Geno wallitir cellal e softeende haa faandaare ndee jaalɗoo.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu