Ekkol Nessiba : Goddi taƴii

0
2151
ira-nessiba.jpg

E balɗe jawtuɗe ɗee, won ko kewi e Nuwaasoot ko heewɓe tinaani walla paamaani ko woni tigi rigi. Ɗum jotondiri ko e ekkol biyeteeɗo Nessiba. Nessiba ko ekkol lesleso gonɗo e leegal El Miina, leegal waasɓe.

E balɗe jawtuɗe ɗee, won ko kewi e Nuwaasoot ko heewɓe tinaani walla paamaani ko woni tigi rigi. Ɗum jotondiri ko e ekkol biyeteeɗo Nessiba. Nessiba ko ekkol lesleso gonɗo e leegal El Miina, leegal waasɓe.

 Almuɓɓe ekkol oo ina potnoo yahde Doha ngam tawtoreede joofnirgol kawgel, caggal nde kooninoo kawgel ngel e nder leydi ndii, to ɓe potnoo hawrude e almudɓe woɗɓe ummoriiɓe e ekkooji goɗɗi leyɗe aarabeeɓe. Kono ɗo yahanoo artaa fof kippu Nessiba oo yahaani. E wiyde kalfinaaɗo konngol laamu nguu, kaayitaaji yoga e almudɓe fotnooɓe yahde ɓee “njahdaani e ko yuɓɓinɓe kawgel ngel ɗaɓɓi koo”. Ɓurii ɗoon bonde nii, caggal nde ɗi koolkisaa to “nokku toppitiiɗo kaayitaaji kisnaaɗi” tawaama won heen dentiteeji ina mbaɗi caɗeele.” Ɗum noon, wonande laamu nguu, ko ɗumɗoo tan woni hujja kaɗɗo ɓeeɗoo sukaaɓe ɗannaade ɗanngal ɓe njogoraani dañtude fartaŋŋe ɗannaade.

Jinnaaɓe sukaaɓe ɓee wonaa noon njiyri ɗum. E miijo maɓɓe won añaan en suuɗiiɓe e nder laamu nguu, pelliti haɗde ɓeeɗoo sukaaɓe wasɓe ɗannaade ngalɗoo ɗanngal ngal mbeeɓaaka. Ɓe kaalii inɗe won ɓeen hoohooɓe ministeer Jaŋde, etinooɓe lomtinirde hunnde e almudɓe ɓee almudɓe woɗɓe ngam « teskaade heen leƴƴi goɗɗi ».

Wonannde jiknaaɓe sukaaɓe ɓee, “hujja laamu nguu ko hujja puuyɗo, mo nannaaki, sibu aɓe mbaawnoo dañande ɗum feere, ɓe mbaasa taƴde goddi ɓeeɗoo sukaaɓe jooɗtoriiɓe ngalɗoo ɗanngal ngal koyɗatnoo ko ina wona lebbi nay.”

Laamu nguu ina foti kadi wiɗtude ngam anndude saabiiɓe ɗee baɗe bonɗe ɗe tiiɗtintaa ngootaagu renndo ngoo, ɓe pawee kuugal sabu maɓɓe yaɓɓude fiɓnde potal hakkunde denndaangal ɓiɗɓe leydi ndii.