Joɗnde Dental leyɗe Aarabeeɓe

0
1243
9489849-15229185.jpg

En mbiyiino eɗen ngarta e haala joɗnde Dental leyɗe Aarabeeɓe. Kono en ɗaɓɓiɗinto heen, no batu batu nguu e hoore dottiraa nii, sibu ngu fotnoo wonde ko balɗe ɗiɗi kono ngu haaɗi ko e feccere ñalawma.

En mbiyiino eɗen ngarta e haala joɗnde Dental leyɗe Aarabeeɓe. Kono en ɗaɓɓiɗinto heen, no batu batu nguu e hoore dottiraa nii, sibu ngu fotnoo wonde ko balɗe ɗiɗi kono ngu haaɗi ko e feccere ñalawma.

Laamu Muritani heblaniima ɗum no feewi, sibu mbeddaaji peewnitaama, cuɗaama, ñaantaama, kala ko ina sikkanoo ina waawi « herƴinde » aarabaagal leydi ndii waɗaama : e wejo waɗaango to « wuro joɗnde » ndee, fof ko aarabaagal mehal kal waɗtaaka, sibu pinal leƴƴi leydi ndii keddiiɗi ɗii hollitaaka toon, hay hoɗnooɓe duuɓi e kitaale e boowe hakkunde wuro egginiraama doole haa ɗum saabii ñaawooje e kuuge ɓurtuɗe… Kono aarabeeɓe nootaaki.  E nder terɗe 22 fedde ndee, ko hooreeɓe leyɗe njoyo (5) fat nootii, ɗum ne wonaa ɓurɓe hormeede ɓee sibu ko Sudaan e Yemen e Jibuti e Kattaar e Kuwoyt. Batu nguu fotnoo wonde ko balɗe ɗiɗi kono ngu haaɗi ko e kikiiɗe gooto, tee alaa ko haalaa heen ko tiiɗi, Mbar tiiɗka ina waawnoo waawnoo haaleede ɗoon ɗo ardiiɓe leyɗe Aarabeeɓe mawɓe ɓee tawtoraaka : Sawuud, Misra, Maruk, Alaseri, Tuunus … Hay ardiiɓe Palestiin ɓe meeɗaa luuteede joɗnde ndee, ngaraani. E nder daarton joɗle fedde ndee, ko ndee woni joɗnde ɓurnde raɓɓiɗde e famɗude nootiiɓe. Laamɗo Sawuud araani, suɓii ko haaɗde Maruk. Seneraal Sisi hujjikinorii kañum ko heewreede, Libannaaɓe mbaaloyi ko Maruk … Jaaynoowo aarabe gooto wiyi « ɗumɗoo fof ko seede caru ngonngu e aarabeeɓe hakkunde ɓadiiɓe-islaamiyankooɓe en e luulndiiɓe-islaamiyankooɓe, sawriyankooɓe e ndutoo-keeci en, reftiiɓe Sawuud e ɓe ndeftaaki ɗum… Ɗo Fedde ndee fotnoo haalde e teeŋtinde aarabaagal e ngootaagu aarabeeɓe, yoga e leyɗe mum hannde ngoni ko fusde ».

En mbiyiino eɗen ngarta e haala joɗnde Dental leyɗe Aarabeeɓe. Kono en ɗaɓɓiɗinto heen, no batu batu nguu e hoore dottiraa nii, sibu ngu fotnoo wonde ko balɗe ɗiɗi kono ngu haaɗi ko e feccere ñalawma.  Laamu Muritani heblaniima ɗum no feewi, sibu mbeddaaji peewnitaama, cuɗaama, ñaantaama, kala ko ina sikkanoo ina waawi « herƴinde » aarabaagal leydi ndii waɗaama : e wejo waɗaango to « wuro joɗnde » ndee, fof ko aarabaagal mehal kal waɗtaaka, sibu pinal leƴƴi leydi ndii keddiiɗi ɗii hollitaaka toon, hay hoɗnooɓe duuɓi e kitaale e boowe hakkunde wuro egginiraama doole haa ɗum saabii ñaawooje e kuuge ɓurtuɗe… Kono aarabeeɓe nootaaki.  E nder terɗe 22 fedde ndee, ko hooreeɓe leyɗe njoyo (5) fat nootii, ɗum ne wonaa ɓurɓe hormeede ɓee sibu ko Sudaan e Yemen e Jibuti e Kattaar e Kuwoyt. Batu nguu fotnoo wonde ko balɗe ɗiɗi kono ngu haaɗi ko e kikiiɗe gooto, tee alaa ko haalaa heen ko tiiɗi, Mbar tiiɗka ina waawnoo waawnoo haaleede ɗoon ɗo ardiiɓe leyɗe Aarabeeɓe mawɓe ɓee tawtoraaka : Sawuud, Misra, Maruk, Alaseri, Tuunus … Hay ardiiɓe Palestiin ɓe meeɗaa luuteede joɗnde ndee, ngaraani. E nder daarton joɗle fedde ndee, ko ndee woni joɗnde ɓurnde raɓɓiɗde e famɗude nootiiɓe. Laamɗo Sawuud araani, suɓii ko haaɗde Maruk. Seneraal Sisi hujjikinorii kañum ko heewreede, Libannaaɓe mbaaloyi ko Maruk … Jaaynoowo aarabe gooto wiyi « ɗumɗoo fof ko seede caru ngonngu e aarabeeɓe hakkunde ɓadiiɓe-islaamiyankooɓe en e luulndiiɓe-islaamiyankooɓe, sawriyankooɓe e ndutoo-keeci en, reftiiɓe Sawuud e ɓe ndeftaaki ɗum… Ɗo Fedde ndee fotnoo haalde e teeŋtinde aarabaagal e ngootaagu aarabeeɓe, yoga e leyɗe mum hannde ngoni ko fusde ».

Muttaar