Suwoyraat : hiirde teddungal Umaar Hammaat Daat e Mammadu Jibiriiru Jah

0
2084

Jamma 21 ina jofi 22 saawiyee 2017, catal FƁPM Suwoyraat yuɓɓinanii sagataaɓe Pulaar ɗiɗo, hono  Umaar Hammaat Daat e  Mammadu Jibiriil Jah, hiirde mawnde teddungal, sabu golle mum en e nder pelle wuro ngoo haa teeŋti noon e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani kam e darnde mum en e cagataagal mum en  e nder renndo ngoo e sifaa ɓurɗo yaajde.  Ɗum ari ko timminde golle, sabu maɓɓe heɓde fooftere (alateret).

Hiirde mawnde fuɗɗiinde heede  waktu 22ɓo, udditiriraande jaŋde Al Ɓuraan tedduɗo e oo, caggal ɗuum ko hoyreejo catal FƁPM Suwoyraat hono Umaar Muusaa Sih ƴettii konngol ngam salminde e bismaade fuutankooɓe nootitiiɓe e hiirde ndee. Rewi heen ko kalfinaaɗo jeeyngal kam e njuɓɓudi  hiirde ndee hono Aliyun Njaay holliti njuɓɓudi hiirde ndee. Ndeen o joofnii ko goomu pinal catal FƁPM Suwoyraat naatiri dingiral ɓoornanteeri pinal njooɗndi e daaɗe belɗe ceekɗe niɓɓere jammaagu e jimol  “hol fof ko foti wonnde darnde men e oo aduna ?” Rewi e maɓɓe ko goomu pinal Ɓoggee e diiwaan, wiɗi heen golle paayodinɗe e yimre maɓɓe tiitoriionde “Jaŋde”. Nde ɓe njoofni Haamiidu Mammadu Bah yeewtani yimɓe ɓee nguurndam ceerno men UMAAR HAMMAAT DAAT. O holliti wonde Umar Hammaat Daat ko porofesoor karallaagal e nder Snim (ko kanko tan heɓi ndeen tiitoonde e jannginooɓe Muritaninaaɓe SNIM haa e ñalawma hannde oo). O holliti humpito golle makko o woppaani darnde makko to bannge dawrugol kam e nder renndo ngoo, to bannge pinal haa e pelle gure ɓoggeenaaɓe e nder wuro Suwoyraat ɗoon ɗo o jeyaa e sosɓe Fedde Fulɓe “Dental Kawral e Musiɗal”, o jeyaa kadi e goomu hoohooɓe daraniiɓe nanondiral e koɗdigal moƴƴal hakkunde leñol ngol e leƴƴi koɗdaaɗi, guurdaaɗi.  O ardiima goomuuji keewɗi  jibinɗi  siyaara ceerno Muttaar Taal (weluya Allah e mum). O anndinii en ceerno Umaar Daat ko neɗɗo muñɗo potnduɗo yimɓe, jiɗɗo leñol mum, e leƴƴi ɗii fof kam e leydi Muritani. O holliti heen wonde Ceerno Umaar Hammaat Daat ko neɗɗo baawɗo reende musiɗɗaagal, toownuɗo jokkere enɗam, jiɗɗo fuutankaagal, jiɗɗo daɗndude pinal e ɗemngal pulaar. O holliti heen Ceerno Umaar Hammaat Daat jeyaa ko e jagge toowɗe, gadane Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, teskaaɗo e batuuji mum mooɓondiral kala, jeyaaɗo e ñiiɓnuɓe nde e nder Nuwaadibu e Suwoyraat, gidiiɗo wallifaade defte karallaagal e ɗemngal Pulaar (yeru teelteelal) fiili leppi coñce e ñeeñal keewɗi.

Caggal ɗuum, yimooɓe njimi, jabbaaji ngami, hade Haamiidu Mammadu Bah ƴeftitde konngol  ngam  jubbande en e nguurndam Mammadu Jibiriil Jah mo Baabaaɓe.  O holliti cagataagal oon e darnde mum e ɓamtugol pinal leñol men. O fammini wonde  Mammadu jibiriil Jah ko e jaale leñol men jeyaa, jibinaaɗo to Baabaaɓe, naati ɗoon jaŋde Al Ɓuraan e  jaŋde leslesre haa nde o ƴettaa e SNIM. O hollii en wonde Mammadu Jibiriil jannginii heewɓe, e nder sahaaji mettuɗi, yeru 1989 haa 1991,  etee o wonii koolaaɗo kuuɓal catal  (1978-1987), o ardiima goomu jaŋde (1988 -1990), o tawtoraama laabi 2 batuuji mooɓondiral FƁPM  to Nuwaasot. Mammadu Jibiriil Jah ko neɗɗo teeyɗo keewɗo hakkille keewɗo muñal jiɗɗo leñol mum daraniiɗo dental kam e gollal celluɗo fiɓnde mo yahtirtaa caggal. Ko renndunde fiɓnde golle e ɓamtude leñol addi cehilaagal hakkunde Mammadu Jibiriil Jah e Umaar Hammaat Daat haa e nguu ñalngu ngu ɓe ƴettidi alataret.

Caggal ɗuum, hoyreejo catal ngal, hono Umaar Muusaa Sih mo Seeno Busooɓe e Mammadu Sammba Bah mo Tulde tawi ko e tawtoreede Maiyram Sih mo seeno busooɓe e Jeynaba Alasan Jeŋ mo Haayre Mbaar e yeeso terɗe goomu pinal catal ngal, ñaati Mammadu Jibiriil Jah kam Umaar Hammaat Daat. Gooto e maɓɓe fof wakkinaama lefol teddungal fawanaa tenngaade, ɓoorninaa paɗe mukke, rokkaa seedanfaagal keptingol sabu darnde mum .

E oon jamma, Goomu pinal Mbaañ arduɓe e nehdi pellital yarlitaare, waɗani en yimre waɗnde faayiida waajotoonde leñol, anndinoore ko ndimaagu e golle e baɗle ɓooyooje  tiitoriinde “kinɗe men”. Goomu pinal Sannga Moli Baaraaɗi holliti tinndinoore ngam jeertinde jibnaaɓe e waajaade sukaaɓe janngooɓe “so doole ndonkii yoo doole keɓɓo”. Jowol Sahre Seɓɓe jirwiniri hiirde ndee ngamiri.

E timmoode en mantii catal FƁPM Suwoyraat nde yuɓɓini ndee hiirde teddungal kam e Goomu pinal Mbaañ, fedde Saanga Moli Baaraaɗi, e Jowol Sahre, e  kam e Ɓoggee e diiwaan, e goomu jabbaaji (rap) hono System Z, e Goomu sooninkooɓe, yantude e Rajo FM Suwoyraat e gardagol Abdul Soh, hoyreejo fedde Sippirooji e kiirɗeeli pinal. E kuuɓal, banndiraaɓe fof njaaraama e ndii nehdi ndi kolliri e ngal muñal ngal ɓe kolliri sabu wonaa huunde weeɓde darneede e jaangol ko ina tolnoo e waktuuji tati. Banndiraaɓe hoɗdaaɓe hono safalɓe nootitii ɓee,  kañum enne njaaraama. So ɗemɗe fof mbiyi neɗɗo ko moƴƴo tawata ko o moƴƴo, waɗde en puuraani  so en mbiyii Umaar Hammat Daat e Mammadu Jibiriil Jah ko yimɓe tedduɓe, en kaalaani mehre sabu teskuya ndee yiɗde tafiinde hakkunde maɓɓe e fuutankooɓe, hakkunde maɓɓe e gollodiiɓe maɓɓe, hakkunde maɓɓe e leƴƴi koɗdaaɗi, kono kadi hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo.

Haamiidu Mammadu Bah, kalfinaaɗo jaŋde catal FƁPM Suwoyraat.

Njettoor Umar Hammaat Daat

Mi fuɗɗooriima innde Allaahu, mi juulii e nulaaɗo makko. E innde amen e innde ɓesnguuji amen kala, min njettii Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani e pelle gure daraniiɗe pinal e ɓamtaare e nder wuro Suwoyraat. Ko hono noon Min njettirta  yiɗɓe e musiɗɓe kala fuɗɗunooɓe maa addunooɓe ballal mum en e oo belaa weltaare e teddungal. Ko FBPM waɗi ɗoo koo ina mawni e amen sabu wuro ngoo fof, gila e banndiraaɓe haa e leƴƴi koɗdaaɗi kala, kawritii ɗoo.  Min njettii noon Allaahu hono min njettirta jiknaaɓe amen e yiɗɓe kala. Miin e musiɗɗo Jah Mammadu Jibiriiru fof a min njenanaa min ɓuraani adiiɓe amen ɗoo ɓee liggaanaade leñol ngol, kadi min ndaɗaani hay gooto e yontidaaɓe amen ɓee. Yo Allaahu yoɓ on jinngere ndee, sabu ko ɗum jinngere leñol e jibinannde fulɓe e wuro ngoo kala. Kala ko dañaa ɗoo e ɓural, min ndutii ɗum e Yiilirde Ngenndi e Yiilirde Catal Suwoyraat, sabu worɓe suusɓe saasɓe dadiiɓe, dariiɓe, haanduɓe e ko ɓuri teddungal oo jamma ina toon.

Umar Hammat Dat

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa