Hiirde Sifaa to Suwoyraat

0
1464

En njettii geno nde o newnani en, o rokki en semmbe e hakkilantaagal waawde tawtoreede e wonde seede ndee hiirde pinal fattamlamiire, nde fedde Tijjaani Aan Ɓamti leñol yuɓɓidini e fedde sifaa hanki pinal hannde ñalnde 08 e 09 settaambar (silto) 2017 to wuro Suwoyraat. Hiirde ɓooyoore daarteede sabu galɗugol loowdi mayre kam e cenagol njuɓɓudi mayre.

Ndeen yahii haa jamma oo jenngii, koode ñaari, ndoogu fooynii, hudum ilo feeñii, GOOMU SIFAA HANKI PINAL HANNDE, kañum ne feeñani jamaanu nguu. Ɓee sukaaɓe haarɓe cellal gonndungal e pellital, ndeen teƴƴii ɗee daaɗe belɗe, jahduɗe e cukaagu ɓenndunngu, eewnii dental fulɓe, oolel jaabii ɓe e nder ladde Allah e jeereende e nder wuro Suwoyraat mbeelu haayre.

Ñaruɗe jooɗɗe fuutankooje kolliraa, seppo cosaan, cosaan fulɓe faarnoraa e nder nguu jammaagu, jammaagu pinal kam e naalankaagal.

Alaa ko yejjitaa e coñce e ñeeñal men, dental, njalniika, geɗel heen fof rokkaama fotde mum haa timmi. E ɗam nguurndam nguura ɗam hannde, ina jojji ciftinoren sukaaɓe men jibinaaɓe e teeru, nafoore e faayidaagal pinal fulɓe kam e duttorɗe mum fotdeyankooje, hakkeyankooje, neɗɗoyankooje paarnortenooɗe hanki, gaddanooje aadee guurɗo e renndo ngoo, jogaade gacce, kerse, teddungal, cuusal, kaaraysiraagal, kiram, gonɗe hannde e majjude e majjirde en, mbele aɓe njiɗa, ɓe njiɗna, ɓe paama ɓe paamnina, ɓural anndude hoyre mum, anndude fotdeeji mum feewde e jinnaaɓe kam e mawɓe, feewde e leñol mum kam e renndo mum. Sahaa e sahaa fof nguurndam renndo fulɓe e jokkere enɗam mum ina arta, nde tawnoo e nder nguurndam fulɓe ko renndo laamii neɗɗo, ɗowata ɗum, waɗata ɗum, semmbinta ɗum.

Dental waawaa heedde caggal e nder ɗii jammaaji, jammaaji kiirɗeeli pinal, sabu ko dental woni yumma poolgu men. Eɗen poti rentude, liggo-ɗen e dow nanondiral, nodden e dow beldal, kuutoro-ɗen geɗe caltuɗe e lekki potal, mbele wuura nokkuuji men e kisal. Ko dental newnata ƴellitaare men, sukka cereeli caali pinal men, wona ɓalal tiiɗngal kaɗowal añɓe yettaade e feewnitaade e men. So a yiyii dental Sifaa hanki pinal hannde, darnde maɓɓe kam e pellital maɓɓe, paamaa ko gollal kam e ganndal njeyaa ko e calɗi tammbotooɗi leñol.

E nder nguu jammaagu paayodinngu, coñce men, woni denndaangal jime e jimɗi, tinndi, njalniika, kam e ñeeñal men, ɗuum woni denndaangal fitiram gollaagu njahdungu e cuɗaari e cinkal holliraama, faamninaama sabu wonnde ɗumen ngooroondi ɓamtaare leñol.

Mo yettaani sabaabu yettataa Allah, en njettii Fedde Tijjaani Aan (weluya Allah e mum) e gardagol Sokhna Ayda Baal, nde Allaahu lonngini ɓe ngoo miijo fattamlamiiwo, miijo yuɓɓinde kiirɗeeli pinal e naalankaagal e nder wuro Suwoyraat. En nduttii teddungal pelle pine Suwoyraat nootitiiɗe e hiirde ndee, kono kadi nootitiiɗe e heblo ngoo, en manii en mantii mawɓe arɓe semmbinde jammaagu nguu, tawi en njejjitaani banndiraaɓe men rewɓe woorɓe fenaande, semmbinɓe ñalɗi pinal ɗii.

En innde Sammba jallo, hammaat Muusaa Joob, kam e Malal Sammba Gise, en ndutti teddungal fuutankooɓe Suwoyraat no potiri. Eɗen mbiya tan laawol wonaa gootol, maa en kaaltidoy kadi ko nafata so welii Allaahu

Haamiidu Mammadu Bah, Kalfinaaɗo jaŋde catal FƁPM suwoyraat.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa