Afrik worgo : Jacob Zumaa kadi jebbiliima, Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi

0
1874
Goongol Siril Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi
Afrik worgo : Jacob Zumaa kadi jebbiliima : Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi

Jacob Zuma, gonnooɗo hooreejo Afrik worgo, mo kesi mum kaɗti kiiɗɗi mum haaleede, tawi wontanii parti mum tuuba horde, sabu caɗeele keewɗe ɗe o wondunoo to bannge sariya. E ɗeen caɗeele, ciftinen tan Zuma ina tuumaa e 783 saɗeende ɗo yo yooɓtoraa nguyka, walla fuunti maa buuñgol. Ɗum jiidaa e gajaaɗe jotondirɗe e nguurndam makko keeriɗam, bonnuɗe innde makko e leydi hee, yeru, omo meeɗii takkeede waawnude debbo gooto lelnde…

Zuma ina yooɓtoraa kadi ittude e jawdi buur fotde miliyoŋaaji 20 oroo ngam ngam feewnirde galle mum mo jeyani hoore mum. Caggal wiɗto juutngo, kaan nguyka jaalɗii e hoore makko, sariya yamiri yo o ruttu huunde e oon kaalis, sibu o yaɓɓii laawol. Ɗumɗoo ko huunde e yeruuji tan.

Ndaa parti mo o ardinoo oo (ANC) ko parti Nelson Mandelaa, parti dimɗinɗo Afrik worgo, ganndiraaɗo ɗum noon rewde laawol e moƴƴude ngardiigu, e yimɓe mum yaakoreede kam en fof ko moƴƴuɓe jikkuuji, no Mandelaa nii e yoga e yahdiiɓe mum ndeen.

Ko ɗee geɗe fof ndewi Zumaa haa waawnaa woppude laamu kanko fof e ŋotilanoode heen haa tiiɗi. Ɓooyaani ko o wiynoo « mi yiyaani ko ina woppina mi laamu, alaa ko mbaɗ-mi ko boni ». Lomtii mo e gardal leydi e mudda, ko biyeteeɗo Cyril Ramaphosa (Siril Ramafosa), gooto e hoohooɓe ANC ɓooyɓe.

Ooɗo Siril ramafosa, gila toɗɗaa yo ardo ANC e lewru desaambar 2017, daranii ko e ittude Zumaa e laamu ko adii nde timminta manndaa mum, sibu mum yenaneede so Zumaa heddiima heen haa e woote paaɗe, ANC ko ko jogori hoyneede. Ɗum noon, alaa e sago ɓe liɓa mo ngam dartinde parti maɓɓe e artirande hoolaare yimɓe ɓee. Ɗum wonaano huunde weeɓnde sibu senngo Zuma e nder ANC ina heddoriinoo doole tawo.

Zum fof e waade noon, eɗen mbaawi wiyde hannde, yaakaare mawnde ina waɗaa e Siril Ramafosa sibu hay jeyanooɓe e senngo Zuma tawi kaaɓanii ɗum. Yanti heen Ramafosa ko neɗɗo mo Mandelaa hoolinoo no feewi, mo o yiɗnoo nii lomtoo mo.

E kitaale 1980 o darinooma kadi darnde mawnde ngam hirjinde gollotooɓe e oogirɗe (mineurs en), o sosi senndikaa doolnuɗo biyeteeɗo NUM, baɗdatnooɗo e jom en jawdi en mawɓe raneeɓe, peɗeeli e gite…, ɓeen jom jawdi waɗatnooɓe ko mbelaa. Ko noon kadi, hay gooto yejjitaani darnde makko himmunde e kaaldigal hakkunde ANC e laamu Apartaayd, gonnongal ngooroondi « maslahaa daartiyeejo » peccugol laamu nder Afrik worgo demokarasiijo.

Ko Ramafosa kadi woni les nanondiral dañdanoongal e 19 partiiji keddiiɗi ɗii (e hitaande 1990) mbele ina njaɓa ina mbaawi wuurdude kam en fof e leydi hee.

Matamela Cyril Ramaphosa (Matamela Siril Ramafosa), jibinaa ko ñalnde 17 noowammbar 1952 to Soweto, ko o julanke, hooreejo Afrik worgo gila 14 feebariyee 2018. Hade ɗum kanko wonnoo cukko hooreeje leydi ndii gila 2014. O toɗɗaa e ardorde ANC ñalnde 18 desamabar 2017.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa