Afrik worgo : Jacob Zumaa kadi jebbiliima, Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi

0
2733
Goongol Siril Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi
Afrik worgo : Jacob Zumaa kadi jebbiliima : Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi

Jacob Zuma, gonnooɗo hooreejo Afrik worgo, mo kesi mum kaɗti kiiɗɗi mum haaleede, tawi wontanii parti mum tuuba horde, sabu caɗeele keewɗe ɗe o wondunoo to bannge sariya. E ɗeen caɗeele, ciftinen tan Zuma ina tuumaa e 783 saɗeende ɗo yo yooɓtoraa nguyka, walla fuunti maa buuñgol. Ɗum jiidaa e gajaaɗe jotondirɗe e nguurndam makko keeriɗam, bonnuɗe innde makko e leydi hee, yeru, omo meeɗii takkeede waawnude debbo gooto lelnde…

Zuma ina yooɓtoraa kadi ittude e jawdi buur fotde miliyoŋaaji 20 oroo ngam ngam feewnirde galle mum mo jeyani hoore mum. Caggal wiɗto juutngo, kaan nguyka jaalɗii e hoore makko, sariya yamiri yo o ruttu huunde e oon kaalis, sibu o yaɓɓii laawol. Ɗumɗoo ko huunde e yeruuji tan.

Ndaa parti mo o ardinoo oo (ANC) ko parti Nelson Mandelaa, parti dimɗinɗo Afrik worgo, ganndiraaɗo ɗum noon rewde laawol e moƴƴude ngardiigu, e yimɓe mum yaakoreede kam en fof ko moƴƴuɓe jikkuuji, no Mandelaa nii e yoga e yahdiiɓe mum ndeen.

Ko ɗee geɗe fof ndewi Zumaa haa waawnaa woppude laamu kanko fof e ŋotilanoode heen haa tiiɗi. Ɓooyaani ko o wiynoo « mi yiyaani ko ina woppina mi laamu, alaa ko mbaɗ-mi ko boni ». Lomtii mo e gardal leydi e mudda, ko biyeteeɗo Cyril Ramaphosa (Siril Ramafosa), gooto e hoohooɓe ANC ɓooyɓe.

Ooɗo Siril ramafosa, gila toɗɗaa yo ardo ANC e lewru desaambar 2017, daranii ko e ittude Zumaa e laamu ko adii nde timminta manndaa mum, sibu mum yenaneede so Zumaa heddiima heen haa e woote paaɗe, ANC ko ko jogori hoyneede. Ɗum noon, alaa e sago ɓe liɓa mo ngam dartinde parti maɓɓe e artirande hoolaare yimɓe ɓee. Ɗum wonaano huunde weeɓnde sibu senngo Zuma e nder ANC ina heddoriinoo doole tawo.

Zum fof e waade noon, eɗen mbaawi wiyde hannde, yaakaare mawnde ina waɗaa e Siril Ramafosa sibu hay jeyanooɓe e senngo Zuma tawi kaaɓanii ɗum. Yanti heen Ramafosa ko neɗɗo mo Mandelaa hoolinoo no feewi, mo o yiɗnoo nii lomtoo mo.

E kitaale 1980 o darinooma kadi darnde mawnde ngam hirjinde gollotooɓe e oogirɗe (mineurs en), o sosi senndikaa doolnuɗo biyeteeɗo NUM, baɗdatnooɗo e jom en jawdi en mawɓe raneeɓe, peɗeeli e gite…, ɓeen jom jawdi waɗatnooɓe ko mbelaa. Ko noon kadi, hay gooto yejjitaani darnde makko himmunde e kaaldigal hakkunde ANC e laamu Apartaayd, gonnongal ngooroondi « maslahaa daartiyeejo » peccugol laamu nder Afrik worgo demokarasiijo.

Ko Ramafosa kadi woni les nanondiral dañdanoongal e 19 partiiji keddiiɗi ɗii (e hitaande 1990) mbele ina njaɓa ina mbaawi wuurdude kam en fof e leydi hee.

Matamela Cyril Ramaphosa (Matamela Siril Ramafosa), jibinaa ko ñalnde 17 noowammbar 1952 to Soweto, ko o julanke, hooreejo Afrik worgo gila 14 feebariyee 2018. Hade ɗum kanko wonnoo cukko hooreeje leydi ndii gila 2014. O toɗɗaa e ardorde ANC ñalnde 18 desamabar 2017.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.