Jarawa en, leñol kulanaangol ñifde

0
1577

Leñol gootol to duuɗe Andaman, nder geec ennjeejo, bannge worgo leydi Birmaani, duunde jeyaande e leydi Enndo (Inde) ina hulanaa ñifde (nattude woodde). Leñol ngol anndiraa ko Jarawa (Jaarawa), ina sikkaa ngol jeyaa ko e leƴƴi idiiɗi eggude Afrik, ko ina wona jooni duuɓi 70 000, ɓalli yimɓe maggol ko ɓaleeji. E wiyde ganndo gooto : « e oon sahaa (nde ngol eggata Afrik ndee), tufɗe Birmaani haa Papuwasi njeyanoo ko e duunde wootere, tolno ndiyam ina lesɗunoo (…). Nde maaje ɗee ƴeri, Jarawa en njookii hakkunde diƴƴe, taƴondiri e ko heddii e winndere ndee fotde duuɓi 50 000 ! »

Ina jeyaa e ko ɓeydani leñol ngol caɗeele, ko laamu Enndo waɗti duuɗe Andaman ɗee tuddule konu, yanti e keewgol toon arooɓe wanngaade (tuurite en) tuggi kitaale 1980. Gila ndeen ɓe ngoni e ustaade. Hannde ko ɓe 400 fittaandu fat. Neesu maɓɓe e pinal maɓɓe woni ko e yoolaade. Leƴƴi goɗɗi guurnooɗi e duuɗe Andaman keewɗi ñifii, Engele en ina njeyaa e warɓe ɗum en, walla caayii e leƴƴi goɗɗi sabu politik mbaawnoor laamu Enndo. Walla sabu ko « rewɓe maɓɓe heewɓe caaynetee koo. Won e maɓɓe ndahaa ngam jiyɗineede ekn ».

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa