Laana korwal : ɗo koyɗol laatii goonga

1
3975
Natal bolol laana korwal
Natal bolol laana korwal

Ko ngool koyɗol woni : Ko wage miijinoo tafde korwe jolnooje yimɓe e kaake, jaawɗe (ɓurɗe diwooje yaawde), dogooje dow leydi (dow faɗo henndu) walla nder leydi maa ndiyam, tawa kadi ngonaa posnooje henndu poofaten nduu, ɗum noon kormiiɗe sato.  Tar hello 6

Ko ngool koyɗol woni ? Ko miijo wage biyeteeɗo Elon Musk (mawɗo antampiris Tesla Motors – peewnoowo laaɗe kuuraa – e SpaceX (diwooje)) e PayPal (lowre enternet yoɓirde). O miijinoo ko laaɗe dogooje nder korwe, jolnooje yimɓe e kaake, jaawɗe (ɓurɗe diwooje yaawde), dogooje dow leydi (dow faɗo henndu), walla nder leydi maa nder ndiyam, tawa kadi ngonaa posnooje henndu poofaten nduu, ɗum noon kormiiɗe sato.

Ɗum noon, caggal otooji e laaɗe ndiyam e laaɗe njoorndi e laaɗe diwooje, joli jooni ko laaɗe-korwal. Ina yaakoraa maa njaaweendi majje yettoyo 1 220 km/h (woni sowoo laabi 4 njaaweendi dillaango (oolel). Ɗum firti ko ɗo abiyoŋ waɗata waktu e feccere, kañje ɗe mbaɗata ɗum ko e hojomaaji 30 fat!

Ko kewi jooni saka ngool koyɗol na wiyee laatiima goonga ?

Gila nde o yaltini miijo ngoo, woon annduɓe ngoni ko e golle, nde tawnoo paamii eɗum wona. Ɓurii ɗoon hannde, sibu ɗo wuro wiyeteengo Tuuluus (Toulouse) to Farayse ɗoo, anndiraango peewnugol laaɗe diwooje (yeru Airbus) korwe ɗee, korwe goonga goonga ɗee, puɗɗiima addeede ngam feewnude laana-korwal (inniraaka Hyperloop) ngadana kaa.

Jooni, ɓe nganniyii tawo ko feewnude laawol uddingol, ngol 320 meeteer, ɗo laana kaa foti dogde ɗoo, potngol fuɗɗaade golle ɗoo e maayirɗe hitaande ndee. Antampiris toppitiiɗo ɗum oo darnii kippu (goomu) 800 neɗɗo fotɓe toppitaade golle ɗee. Bolol goɗngol ngol njuuteendi kiloomeeteer gooto, e meeteruuji  5,8 tooweendi, maa mahe ɗoo e maayirɗe hitaande faande ndee. Suudu ɗo ɗannotooɓe ɓee njooɗotoo ɗoo ɓooyataa gasa feewneede…

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.