Tellinegol lahal ngam annabi iisaa (2)

2
1641
Daarti annabaaɓe
Daarti annabaaɓe

Ndeen kanko nelaaɗo yahuud en ɓe leelii tan, ɓe pelliti naatde, ɓe naati ɓe tawi mo nder omo wondi toon e yummakko, nde ɓe njettii tan ɓe njani e dow annabi Iisaa (JKM), ɓe kuuñti hoore ndee, ɓe tawi ko annabi Iisaa tigi woni ɗoon, ɓe muuri e dow hoore makko laafa, ɓe ƴetti mo, ɓe njolni mo e nder huunde, ɓe njaltini mo galle, ɓe ngoni e yiilnude mo e nder wuro ngoo ngam yiɗde hoynude mo. Ɓe ƴetti leɗɗe ɗiɗi ɓe palondiri ɗum en haa wayi no gallaaɗi burgal nih, ɓe pali e dow geenol makko, juuɗe makko e koyɗe makko fof ko tonngaaɗe, ɓe ƴetti juuɗe ɗee ɓe porti ɗe e dow leggal gonngal e dow geenol makko ngal. Ɓe peŋi heen pontooje ɓutte, ɗum fof o woyaani, o ñirɓinaaki. Caggal ɗuum, ɓe njaggi yimɓe ɗiɗo, eɓe tuumi ɗum semmbinde diina makko oo, ɓeen ne ɓe mbaɗi ɗum en no ɓe mbaɗi annabi Iisaa nih. Ɓe njaltini ɓe kamɓe fof e boowal mawngal yahuudu en fof noddaa ngari tawtoreede warngo annabi Iisaa (JKM) e dow ɗuum, ɓuraana tedduɗo o wiyi: « ɓe mbaraani mo e yenaneede ɓe palaani e leggal, ko woni kay oon ina nanndi ɓe e makko, ɓe mbaraani mo e yenaneede kono ko geno ɓamti mo feewde e mum » simoore rewɓe, kaawise: 157—158. Hono ganndo gooto ina wiyee Asiis wiyi: gorko nannduɗo e Annabi Iisaa oo wiyetee ko Asyuu – oon ko gooto e annduɓe Yahuud en. Hono Wahab bun man mbahi wiyi : « ndeen nannduɗo e Iisaa oo, leggal falaama e dow geenol mum, nguun ñalngu ko ñalawma Aljumaa saanga waktuuji tati kikiiɗe. fiɗnde mum ko geno niɓɓiɗinii aduna oo kala ɗeen balɗe, kadi ko ina tolnoo e balɗe tati, ina teskaa ñalnde heen kadi waɗii yerɓannde leydi mawnde sanne.» Hono Saalabi wiyi : « nde Annabi Iisaa safaa nawaa dow asamaan ndee, oon tuma omo yahra e duuɓi capanɗe tati, ko kanko ɓuri famɗude duuɓi e annabaaɓe ɓee kala ». Hono Ibnu risqi wiyi : « ina tabiti hono laamɗo debbo roni-ronaati (roi) gooto ina wiyee Kistantiin, gooto e ɓiɓɓe jamaa bayti Elmakdis, nde yahi to boowal to annabi nawaa too, o tawi leggal ina darnaa, leggal goɗngal ina falaa e dow mum Iisaa ina haɓɓaa e dow mum, nde yahi haa kamɓe tato haɓɓaaɓe ɓee fof ɓe maayrii noon, ɓe ƴetti leɗɗe tati ɗee fof ɓe ndenndini ɗum en, ɓe kaayi e majje kaŋŋe caggal ɗuum, ɓe mbaɗti oon ɗoon ñalawma ñalngu welnere ?» ɓe inniri ɗum welnere gallaaɗi burgal, ɗum noon ko tawi heɓii teemedinɗe tati.

Ina laatii hono Annabi Iisaa, (JKM) ko annabi, ko o nelaaɗo, omo jeyaa e nelaaɓe njoyo ɓurɓe jogaade pellital e nelaaɓe winndere ndee. Caggal ɗuum, Geno toowɗo oo wiyi e nder Ɓuraana mum tedduɗo oo, tuma nde wiyi Iisaa ɓiy Mariyam « eehey mon ɓiɓɓe Israayil en, miin ko mi nelaaɗo geno feewde e mon goongɗinɗo ko hakkunde ɗoo e yeeso am ummoraade e Tawraata, mbiɗo weltinira on nelaaɗo goɗɗo maa ar ina wiyee Ahmadu » simoore Safa, kaawise: 6. Hono ganndo gooto ina wiyee Elmukaatilu wiyi: « hakkunde Iisaa e Mohammed, ɓe jam e kise ngoni e mum en, ɓadtiima duuɓi teemedde jeegom. Hono kalabii kañum ne wiyi hakkunde maɓɓe ko duuɓi teemedde joy e capanɗe nay (540), e oon tuma ko e yonta mo wonaa yonta aarabeeɓe nde tawnoo hay huunde alaa ko geno meeɗi lonnginde e ngoolɗoon leñol so wonaa Annabi Iisaa mo jam e kisal ngoni e mum. Caggal ɗuum, refti heen ko Mohammde mo jam e kise ngoni e mum o, ñaawooje annabaaɓe ko adii annabinaa Mohammed, mo jam e kise ngoni e mum, ina taƴondirnoo, kono tan gila nelaaɗo Mohammed mo jam e kisal ngoni ari o addi sariya mum walla mbiyen ñaawoore diina lislaam, gila ndeen alaa fof ko waylaa e sariyaaji makko ngam ɓuraana no ardunoo nih ko noon tan heddorii haa jooni.

Cifteregol jippogol Annabi Iisaa, (JKM).

Hono biyeteeɗo Awsaa saqafi wiyi : mi nanii nelaaɗo (JKM) ina wiya: Annabi Iisaa ɓiy Mariyam maa jippine saanga nde darnga ɓadii, ina laatoo e jippagol makko maa fooyre raneere tal maa yiye to nokku jumaa Dimaska ɗoo, sifaa mum kadi ɗum waɗata ko nokku wayi kono lowre nih, kanko Annabi Iisaa sukundu nduu wonata ko sukundu ɓaleeru kurum, ɓalndu raneeru tal, so tawii o jippiima kadi o naatata ko nder jamaa, o daroo e dow minbara, o wona e heɗtaade yimɓe ɓee. Njiyaa lislamiyankooɓe, yahuuduyankooɓe, e annasaara en ina ngara ɗo makko ɗoo, ɗum wontata kadi ko ɓittondiral haa njiyaa gooto fof ina ɓoosa hoore mum alla e nguleeki ɓittondiral, caggal ɗuum, islaamiyanke noddinoowo ara, noddina, njuulu darnee, annabi Iisaa ina jeyaa e heedɓe caggal ngam ñemmbude Mahdii.

Daartol e nder yonta Iisaa (JKM), hono ɗum joliri ummoraadee Seekh Abuu Elfarja ibnu jawsi e nder njuɓɓudi mum; o wiyi hono Seek Abaa Elqaasim, (JKM) ina laatii oon hoɗnoo ko e caggal caaɗngol, ko o ganndo mawɗo, omo leemnoo defte gannde keewɗe e nder wakannde leɗɗe, omo joginoo almuudo gooto mo o meeɗaa seertude e mum hay ñalngu ngootu, o noddi ɗum o wiyi ɗum: a yiyii ndeeɗoo wakannde, woni heen ko defte, mbiɗo yiɗi mbeddono-ɗaa-mi nde to nder maayo. E nder ɗeen ɗoon defte noon ina heen deftere Ɓuraana timmunde, wakanndee noon ko nde sokaande nde sokiraa kannaar njamndi.

Almuudo o ƴetti wakannde ndee, o nawi nde to maayo too, omo yahatnoo tan, haa o miijii e hoore makko o wiyi: miin kam, mbiɗo ƴoƴi ? Mbiɗo roondii wakannde waande nih teddude, etee mi anndaa ko woni e nder mum, fawaade heen kadi ceerno no wayi tampude e lelnugol ɗee defte nih, ee ndaw ko haawnii ! O darii, o felliti ruttinde wakannde ndee, o ruttini ɗum to galle makko kanko almuudo oo. Nde o yettii to galle makko too, o joƴƴini wakannde ndee, o fayi to Seek, ɗum woni ceernaajo oo. Nde o yettii to Seek, Seekh wiyi mo: aan kam, a werliima wakannde ndee ? Almuudo oo wiyi mo: eey. Seekh wiyi mo nde mberli-ɗaa ndee haa ngaynu-ɗaa, hol ko njiy-ɗaa ? O wiyi: mi yiyaani hay huunde. Seek anndii ndeke o werlaaki wakannde ndee. Seek wiyi mo: mi anndii ndeke a werlaaki wakannde ndee. Seek wiyi mo: aan ko a almuudo am jaɓɗo ɗooftiiɗo ngonno-ɗaa, so mi yamirii ma yo a waɗ huunde, waɗ ɗuum. Waɗ feere ko yaaccii, rutto werloyo wakannde ndee e nder maayo ngoo. Almuudo oo ruttii, ƴettiti wakannde ndee, o yahi, o werlii wakannde ndee e nder maayo ngoo. O darii omo ƴeewa, haa o yiyi junngo neɗɗo ina yalti e ndiyam ɗam, nanngi wakannde ndee mutni ɗum nder ndiyam maayo ngoo, o darii ko juuti omo fadi wakannde, wakannde yaltaani, o fokkiti o hooti. Nde o yettii to Seek, ceerno oo wiyi mo: a werliima wakannde ndee ? O wiyi: eey. O wiyi mo: nde mberli-ɗaa ndee hol ko njiy-ɗaa ? O wiyi : mi yiyii junngo yaltii e ndiyam ɗam, jaggi wakannde ndee, mutni ɗum nder ndiyam ɗam. Seek wiyi mo: ko jooni tigi mberli-ɗaa.

Caggal ɗumɗoon, kanko almuudo oo e ɗum waɗi kaawise no feewi, etee o waawaa naamndaade ceerno oo hol ko addani ɗum werloyaade wakannde defte ɗee. Ndeke ceerno oo ina waɗti hakkile mum e almuudo mum, o faamii almuudo makko koko hersi naamndaade mo geɗe wakannde ndee.

Haa waɗi ñalawma gooto, eɓe njooɗodii, Seek wiyi almuudo oo : aan kaari, aan kam aɗa anndi ko woni goonga fiyaaku beddegol wakannde defte ɗee ? Almuudo oo wiyi mo: alaa. Seek wiyi mo: maa puuntoowo ar e nder aduna aarabeeɓe, ɓe mbiyata oon ko Dajjaal, oon so arii tawata ko hay deftere wootere alaa e dow leydi winndere ndee. O wona e yiɗde fuuntude yimɓe ɓee ngam naatnude ɗum en e diina mo yamiraaka, e ngaan saanga maa geno tellin Annabi Iisaa (JKM), ko kañum warata oon ɗoon puuntoowo; e ngaan saanga hay huunde alaa ko ñaawirtee e nder winndere ndee so wonaa sariya mo Mohammed (JKM), ko ndeen geno jippinta Jibriil, (JKM) o wiya Annabi Iisaa (JKM) : geno yamirii ma yo a ñaawru winndere ndee lisalaam, e dow ɗuum, yah to maayo Jeyhuun, so a yettiima noddaa mbiyaa: eey maa koolaaɗo geno ina waɗɗi e am defte Abaa Elqaasim ! So a wiyii noon, maa geno yaltin wakannde Seek elqaasi ndee, so a udditii wakannde ndee ma a taw e nder defte ɗee deftere Ɓuraana tedduɗo oo, ko ɗuum ñaawirtaa winndere ndee. Annabi Iisaa yaha waɗa kala no Jibriil (JKM) wiyirnoo ɗum: ko ndeen o wontata ñaawoowo winndere ko adii darga. Ko geno tan woni goonga, anndi goonga, yo geno yaafo en.

Jibriil Muusaa Joop

00222 46 56 51 10/ whats app: 34 46 64 47

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.