Kawraaɗe joɗnde mooɓondiral 7ɓiire

0
911
Dental tawtorangal joɗnde ngal
Dental tawtorangal joɗnde ngal

Ina aadoraa, kala nde mooɓondiral jooɗii, waɗde kawraaɗe ngam rokkude miijo heeriingo e geɗe maantinɗe e nguurndam leydi ndii. Ngolɗoo laawol kadi mooɓondiral ngal ƴettii kawraaɗe.

1. Hawraande duwaawu

Ndeeɗoo hawraande ko hawraande duuwaawu feewde e terɗe fedde ndee cankiiɗe e duuɓi cakkitii ɗii. Tergal cakkitiingal sankaade, sankii ko balɗe ɗiɗi (ñalnde 26/12/2019), hono Aadama Sih ɗoo e Nuwaasoot, wirnoyaa to Ɓoggee. Hooreeɓe cate kadi e daawal hee : Aamadu Saydu Kan (gonnooɗo hooreejo catal Nuwaadibu ko juuti, cankiiɗo ñalnde 22 suwee 2014); Muhammed Lemin Sih (hooreejo catal Rooso); Abuu Saydu Ac (hooreejo catal Likseyba 1980-2004, cankiiɗo 3/10/2012); Ummu Kursuum (ganndiraaɗo Kursumel, hooreejo catal Ɓoggee), kam e denndanngal terɗe fedde ndee cankiiɗe e daaal ngal… Nii hawraande ndee lelorii:

« Duwawuuji men ɓurɗi teeŋtude faade e banndiraaɓe men terɗe fedde ndee ruttiiɓe e joomi mum en sabu darnde mum en laaɓtunde e yarlitaare mum en e nuunɗal mum en.

Yo Alla yurmo ɓe yaafoo ɓe
Yo barke maɓɓe heddo e ko ɓe ɗacci koo
Yo en ɓooy sakkanaade ɓe e duwanaade ɓe
Aamiin »

——————

2. Hawraande naatingol ɗemɗe ngenndiije nder tippudi nehdi e jaŋde leydi ndii

Ndeeɗoo hawraande ko ngam ɗaɓɓirde laamu Muritani nde artirta jaŋde ɗemɗe Pulaar, Sooninke e Wolof e nder duɗe laamu. Ɗumɗoon ɗoon ko sabu hakke keɓtinaaɗo mo cukalel fof jogii e janngineede e ɗemngal mum ngal muuyni ngal. Oon hakke ina feeñi e piɓondire e nanondire winndereeje keewɗe ɗe Muritani siifi, hunii maa siynu ɗum en. Nii hawraande ndee lelorii :

Fawaade e doosɗe leydi ndii e cifaaɗe kawraaɗe hakkunde leyɗeele, yo ɗemɗe ngenndiije ɗee naattine e Tippudi Nehdi e Jaŋde.

——————

3. Hawraande faatunde e caɗeele cate fedde ndee kawrata e jooɗaniiɓe laamu e nokkuuji ɗii.

Won e jooɗaniiɓe laamu e nokkuuji ɗii (guwerneeruuji e perfeeji ekn.) ina kaɗa won e cate waɗde golle mum en (udditde duɗe walla waɗde kiirɗeeli…) hay so kollaama yamiroore heɓtinnde Fedde ndee. Yeru ɓurɗo teskinde e ko sakkitii koo, ko calagol perfee Liksaar yamirde golle koolol keewal pine ɗoo e Nuwaasoot e hitaande 2016, walla to Barkewol sabu catal ngal ronkude udditde duɗe ko ina wona duuɓi ɗiɗi jooni sabu tan jooɗaniiɗo ɗoon laamu oo welaaka… Nii hawraande ndee lelorii :

Fawaade e sarɗiyeeji e doosgal leydi ndii wonande ɗemɗe ngenndiije, jooɗaniiɓe laamu e nder diiwanuuji ɗii yo newnan fedde ndee golle mum

——————

4. Hawraande njettoor

Ndee hawraande njettoor tiindinaa ko e denndaangal wallitnooɓe haa fedde ndee heɓti boowal (terrain) mum, haa teeŋti noon e Usmaan Kan mo Alla rokki wune loggitde ɗum nde woni kalifu kaalis ndee. Ine heen yarham mum Ibraahiima Demmba Bah, ina heen Lamin Ngayde, ine heen Abdarahmaan Jah (to Domen) e woɗɓe. Ine heen kadi darnde Daawuuda Abdullaay Dem (gonnooɗo cukko hooreejo e yiilirde ɓennunde ndee) e Ifraa Al Hajji Boli (tergal yiilirde yaltunde ndee)…  Nii hawraande ndee lelorii :

Njettoor men ɓurɗo teeŋtude faade e kala daraninooɗo fedde ndee haa heɓi galle

Yo on ɓooy waawande koye mon

——————

5. Hawraande kuutoragol kaɓirɗe kese

Ndee hawraande yahata ko e teeŋtinde jokkondiral hakkunde cate rewrude e kuutoragol kaɓirɗe kumpital kese goodɗe jooni ɗee.  Nii hawraande ndee lelorii :

E ballondiral e Goomu kumpital ngenndi, kuutoro-ɗen kaɓirɗe kese haa teeŋti noon e WhatsApp hakkunde cate ngam taƴde yolnde

——————

6. Hawraande faatunde e alkule mbinndiin

E ɗii duuɓi cakkitiiɗi won mbinndiin feeñi ina wiyee Adlam mo nganndu-ɗaa ko duttinoowo yimɓe caggal, ballitoowo añɓe ruttanaade ko ndonkunoo, ko wayi no wiyatnooɓe ( wiyooɓe haa hannde) yo ɗemɗe ngenndiije ɗee mbinndire alkule Arab. Nii nde lelorii :

Fawaade e henndu wuttooru ko faati e alkule Adlam fedde ndee ene salii e ruttineede caggal e kuutoragol alkule lateŋ.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa