1 abril 1802 : won siftorooɓe

0
257
loi_sur_la_traite_des_noirs_et_le_regime_des_colonies
loi_sur_la_traite_des_noirs_et_le_regime_des_colonies

Ko oon ñalawma, laamɗo mo Faraysenaaɓe paarnortoo hannde, ganndiraaɗo Napoleyon Bonaparte, neldunoo konu ngu 3 410 neɗɗo, umminoo wuro Brest (Farayse) ine tiindii Gadelup ngam artirde toon njiyaagu. Ɗuum ko caggal nde o eeli laamɓe Orop, o jiimi Misra.

Rewi heen ko wolde ƴiiƴiire, ɗo koninkooɓe ɓaleeɓe waaɓe no Iñaas (Ignace, jibinaaɗo to Gadelup) e kolonel Delgeres (Delgres, jibinaaɗo to Martinik), e ballal gadelupnaaɓe ndartii dartagol jooɗngol, fotde lewru, ko ina tolnoo e 4 000 koninke ɓe Napoleon Bonaparte neldunoo toon ngam artirde njiyaagu, e gardagol senerooji ɗi njaj-njajtaani warde ko ine tolnoo e 6 000 gadelupnaajo, hakkunde maayɓe e wolde, waɗaaɓe yargo, fellaaɓe e taccinaaɓe. Ujunnaaje jeegom (6 000) ndeen to Gadelup, ko 6% yimɓe hoɗnooɓe toon. 

He tonngooɗe Fooyre Ɓamtaare paaɗe, maa en naat he daartol oo nokku, daartol duuɗe Antiiy, ngol waawaa seerndeede e daartol Afrik. Antiiy ɗo taaniraaɓe men dahaaɓe Afrik ciiɓaa, njiyɗinaa, lorlaa kaaɗtudi lorla. Ɓeen yoga mum en dahraaɓe cukaagu, woɗɓe daaƴaaɓe gila entaaka, ɓe warñeende mum en e ƴiiƴam mum en mahraa dañal tuubakooɓe Amerik e Orop.

Fooyre Ɓamtaare

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa