Diine : Luutndagol Debbo

0
404
Njuulu debbo Juulɗo
Njuulu debbo Juulɗo

Luutndagol debbo

So debbo luurdii e jom galle mum, o luundiima yamiroore mum, yo gorko oo waajo mo. So o jaɓii moƴƴii, so ɗuum alaa, yo gorko oo taƴo leeso makko fotde dumunna mo muuyi, omo waawi waasde haaldude e makko ko ɓurataa balɗe tati, ngam konngol nulaaɗo (JKM):    “ dagantaako juulɗo taƴaade juulɗo banndum ko ɓuri jammaaji tati”. So o ɗooftiima, sellii. So ɗum alaa “ o fiya mo ko aldaa e barminde ”. So o jaɓii, selli ; so o saliima, o suɓo e koreeji maɓɓe hellifaaɓe ɗiɗo njokkondira e gooto e maɓɓe kala, ngam moƴƴinde hakkunde maɓɓe.

So ronkaama yo ɓe peewondir, ɓe ceerndee ceergal baayin, ngaal woni ngal ruttataake haa humtee, ngam konngol Alla Toowɗo Oo, wiyi : “ ɓeen ɓe kul-ɗon cuutagol mumen, mbaajo-ɗee ɓe. So ɗuum nafaani, taƴo-ɗee ɓe e lelnde mon.  So ɓe ɗooftiima noon, hoto tooñee ɓe. Alla ko Mawɗo Toowɗo. So on kulii luural hakkunde maɓɓe, nulee hellifaaɓe ɗiɗo e koreeji maɓɓe. So ɓe njaɓii moƴƴitinde hakkunde maɓɓe, Alla ko ganndo kumpitiiɗo.” Simoore rewɓe, {maande 34-34}

Nehdi leeso

Leeso ina jogii nehdi kaanndi reeneede e nehtoreede. Ndiin woni :

1. gaajondirde e sidondirde e debbo ngam umminde ndewaagu mum, ko adii nde ɓe leldotoo ; o waasa ndaarde tergal ndewaagu mum, ngam hoto o nefde ɗum.

2. nde o wiyata, “ E innde Alla, Aan Alla woɗɗitin min seytaani, ngoɗɗitinaa seytaani ngeɗu ngu ndokkataa min”. Nde puɗɗo-ɗaa yettaade.

Oo duwaawu ina moƴƴi sanne, ngam gorko so fuɗɗoriima oon duwaawu, o lelodiima e joom suudu makko, so Alla hokkii ɓe heen ngeɗu, seyɗaan alaa e mum geɗal haa cay.

3. Yaataw noon debbo oo ina laaɓi e ƴiiƴam, ngam ina haɗaa yaaɓande joom suudu mum tawa ina wondi e ƴiiƴam fiilayru walla ƴiiƴam ɓesngu, hay so ɗam feddii, ko adii nde o loototoo, ngam konngol Alla toowɗo oo wiyi : “curo-ɗee e rewɓe fiiliiɓe, woto ɓadto-ɗee ɓe haa ƴiiƴam ɗam fedda, ɓe lootoo. ” (Simoore nagge, maande: 222)

4. Ina haɗaa e gorko yaaɓande ɗum debbo ko wonaa yeeso, tee nelaaɗo Alla ina saɗtini ɗum, ngam o wiyi : “kala mo yaaɓi caggal debbo mum, Alla ƴeewataa ɗum ñalnde darnga”.

5. hoto o yaltin njogoram, (hoto o luuftu) ko adii nde debbo o jippinta ngam reentanaade ɗum lor.

6. hoto o jippin ndiyam ngoraagu ɗam (maniyyu) so wonaa tawa ko e yamiroore debbo oo, walla lor caɗtuɗo, ngam konngol nelaaɗo wiyiino : “ɗuum ko warngo hare suuɗiingo”.

7. ina yiɗaa nde gorko oo salligintoo sallige tokooso, so o yiɗii ruttaade e debbo mum walla ñaamde, maa ɗaanaade, ko adii nde loototoo.

8. ina daganoo mo sokkondirde e siidondirde e debbo piiliiɗo walla ɓesɗo ko wonaa hakkunde wuddu e koppi. ngam konngol nulaaɗo Alla (JKM) wiyiino: “mbaɗdee huunde fof ko wonaa yaaɓande”…

… Ine jokki…

Jibril Muusaa Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.