Jaɓɓorgo Pese Diine Lislaam

Pesol: Diine Lislaam

Madiina Gunaas : Daartol goomu Caafal

Waɗiino jamanuuji, hedde 1987, diɗɗal sanɗaaji janngatnooɗi e duɗe Qur’aana ceertuɗe, sukaaɓe rentuɓe njiidi miijo, kawriti e yiɗde rentude, caggal won ko njanngi, wooda...

Njuulu : fawondirde walla weeltinde juuɗe

Ndeeɗoo tiitooonde firti ko fawondirde juuɗe mum ɗiɗi so ina juula, walla weeltinde ɗe. Laaɓtitinde geɗel heen fof no ardi.
Ko qabdu idii irsaal. Waɗi noon ko nelaaɗo (mo jam woni e mum oo –MJM), gila nelaa, yamiraa juulde, o meeɗaani juulde kanko e musiɗɓe makko, ɓe mbeeltini juuɗe maɓɓe.
Won wiyɓe kanko nelaaɗo omo juula omo fawondira juuɗe makko hakkunde wuddu e becce walla ɓernde, omo juula kadi o weeltina juuɗe.

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE