Alhajji Saydu Nuuru Taal, Ɓoggee haa Luga e Ndar e Niijeriyaa

0
2131

Alhajji Saydu Nuuru Taal, ceernaajo ganndo ganndaaɗo nder duunde Afrik, ko taani mum (taanum) Alhajji Umar Taal. Cuddiiɗo makko wonnoo ko gooto e ɓiɓɓe Alhajji Maalik Sih to Tiwaawoon. O yiyi aduna ko e hitaande 1862, o yalti mo ko e 1980. O wuurii duuɓi teemedere e duuɓi sappo-e-jeetati (118).

E fawaade e ganndal makko boleeji diine Lislaam, addani mo wonde tuugneteeɗo baŋ-yoo-baŋ nder duunde Afrik e ko yalti ɗum. O tawtoraama tigi daartol leydi Senegal. Ko Alhajji Saydu Nuuru Taal ñiiɓnunoo jokkondiral keeringal hakkunde ɓesngu Alhajji Umar Taal e ɓesngu Alhajii Maalik Sih to Tiwaawoon.

Nde mawniraaɓe makko Aamadu Muntaqaa Seek Umar to Ɓoggee e Muntaqaa Ɗaahaa Seek Umar to Luga njalti aduna, ko kaŋko Alhajji Saydu Nuuru Taal renndini ɓesnguuji maɓɓe o waɗi ɓe kaɓɓol gootol. Ko ndeen o fooɗi Ceerno Muntaqaa Aamadu e minñi mum Ceerno Umar Taal to Ɓoggee o waɗi e njiimaandi makko. O fooɗi kadi Sheek Umar Muntaŋaa Ɗaahaa e miñiraaɓe mum Habiibu Muntaqaa Ɗaahaa e Muttaar Muntaqaa Ɗaahaa, to Luga, o waɗi e njiimaandi makko.

O fayi Niijeriyaa, o fooɗi toon ɓesngu mawniiko Aamadu Habiibu Nuuru, oon woni Makki Habiibu Nuuru e ɓiy mum Saydu Makki Nuuru. O fayi Ndar, o fooɗi ɓesngu bandiiko debbo Faaɗima Najiiru Sheek Umar, ɓeen ngoni : Najiiru Lih, Aamadu Najiiru Lih, Saydu Nuuru Lih, Habiibu Lih, Sheek Umar Lih.

O renndini ɓe kamɓe fof, o holli ɓe laawol jokkere enɗam hakkunde maɓɓe e hakkunde maɓɓe e juulɓe. O holli ɓe yiɗde taaniiɓe Sheek Umar ɗo tolninoo e dental ɓesngu mum, kala ɗo waawi wonde e jookli aduna o.

Alhajji Saydu Nuuru Taal ko jokam-leño mo hono mum weeɓaani. Yo Alla ɓuuɓnu ƴiye makko, naatna mo Aljanna, kaŋko e maayɓe juulɓe kala. Yo en ɓooy duwanaade mo e sakkanaade mo.

Aamadu Malal Gey

Njaatige F.Ɓ. to Ndakaaru