Ceerno Sammba Jaadanaa Njaac

0
3076
dad.jpg

 

GANNDAL E JAAMBARAAGAL
Kuɗol : Daawuda Abdullaay Dem
Ñalnde : 17 Suliyee 1986

Ceerno Sammba Jaadanaa !
Ganndal e Jaambaraagal mbirniima
Too e Gawdal Koolɗi Ceerno Sammbba janfaama
Ceerno Sammba Jaadanaa
Mo duwwawu mum jaabanaa.
Ceerno Sammba Jaadanaa !

Jaŋde maa to Duɗal Pir Sañakuru, Fuuta na gooŋɗin maa

Nde ngartu-ɗaa ɓe naftoriima kala ko ngaddu-ɗaa.

Ceerno Sammba Jaadanaa mo daartol mum majjinaa

Hannde mi haala haala maa, mi siŋka golle ngolli-ɗaa

Mi ñiŋa ɓe kolñaal husni feewde e maa haa njanfi maa.

 

Golle ɗe kersinaaki nana njaŋtee caggal maa

Golle ɗe tiimaandi añi tiimtaandi hersinaa

Wela metta ko ñaam-golluuje maa njaŋti maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Daartol maa nde haalaa fof ɓerɗe ngenndiyankooɓe na njaɓan maa

Janfinooɓe Fuuta na kersa e jeece ɓesngu maa

Haa saabii dartingol jeewtanɗe maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Ko Juuwde woni jibinannde maa

E lewru Abiriil 1890 woni taƴgol daande maa,

Sabu ngenndiyankaagal maa

Ko duuɓi capanɗe joy njahru-ɗaa, ko cagataagal nganndira-ɗaa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Fuuta na woya haame e maa

Ndee yaakaare fawanoonde e maa

Ngam keblugol ngenndiyankooɓe maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Nde halfooɓe paayi gonal maa

efti feere na meero maa

Neli dawaaɗi na cusa kala koyɗe ɗe njaɓɓu-ɗaa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Saanga nde tiimtaandi ndi riiwaani caɗeele haa maayi

Waɗi konu fayde e maa, yo a yaltu e tata ka Fuuta mahan maa

Ñande heen won ko njaabi-ɗaa,

Ndee hoɗorde nde Fuutaŋkooɓe mahan maa

Aɗa fotni e mayre maayde maa

Ko weli ɓe ko ɗuum wel maa

A wonaa laamɗo saka yiytere ene waɗtee e maa

A jaɓataa laamu tuubakiri

Alaa ko haali buubi maɓɓe gommbbooji e yeeso maa

Ceerno Sammba Jaadanaa !

ii konnguɗi ɗi mberli-ɗaa

Laatiima no gaawe e ɓerɗe kuutorɗe koloñiri janfiiɓe ma

e miijaaki hannde daartol na haalta golle maa

e cikkaano janfa maa na haaltee e jeese Fuuta maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Ñlande janfanteeɓe mbeltii

Ulli conndi e kure nder hoɗorde maa

Mbari sagataaɓe ɓe Fuuta nelduno maa

Darnde Kasganaaɓe na seedtini e kareeli maa

Fotde pelle tati jamɗe ñaamii ngam danndude fiɗtaandu maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Warngo Ceerno Sammba Jaadanaa !

E lewru Abiriil caggal nde poolgu laatanii husnaaɓe yo ñif fooyre maa

Duɗal maa fusaama, hoore taƴaama, ƴiiƴam waɗii waraango

Hoore iil-iilni na jannga Quraana tellaaki

Dokke ɗe Alla rokku maa pamɗaani.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

anndu maa ubbaama e Koppu sara Gawdal Koolɗi

Hoore maa waɗoyaama too Tebegut to roondinooɓe nganndi kattanaani.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Janfa waɗii ƴiiƴam keccam memii leydi taƴii fiɓotaako

Fiɗtaandu maa wirniima, ɓanndu maa naatii leydi

Golle e jaambaraagal e ganndal maa keddiima

Kunuɗe ngenndiyaŋkooɓe ndañii to njaŋtii.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Fuuta dillii hoodere jaayre siirtiima

To Booseya Abdul Bookara Aali Dunndu, duurnaniiɗo ndimaagu Fuuta

Tafii konu duppal laamɗo mo waɗaani ko feewi

Sabu suynude mette warngo maa ko leelaani.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Leydi mooftii ko teddi so ɓanndu maa

Nde hokkere waɗi kala Fuuta na juuroyoo maa

Ena yarnoo e yanaande maa

Digaali ndilla, maje maja, baade telloo, caaɗli mbaama

um fof ko hurum Alla sabu waliyaagal maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

So Fuutaŋkooɓe mbiyii duɗal maa toɓaama,

Ilaama duuɓi jeeɗiɗi jayngol ñifaani mi yeddataa

Hayso alaa ko mbaaw-ɗaa Alla alaa ko roŋki waɗde e innde maa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

So neɗɗo dariima na ubba daartol maa

So mi fiyii ɗum yelloore, maa wonta anñeere

Wontaa dañ manoore, e daarti jaambareeɓe.

 Ceerno Sammba Jaadanaa !

Sabu warngo maa e warngo wondiiɓe maa

Baydi Kacce Paam paamɗo ko wonaa Alla fof ko mere

Laamtooro Sidiki cidditaniiɗo Fuutaŋkooɓe

Maamuudu Yero Sal caliiɗo yawaare,

Abdul Bookara Aali Dunndu sukkii naatotaako

Addanii Fuuta wonde ndewna Tuubakkoɓe.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Ko seeɗa nganndu-mi ɓure e jaambaraagal maa

Kono mi yooɗaama ngenndiyaagal maa

So mi ɓalliima nayeeɓe na kaala haala maa

Gitam ngaal-aalna gonɗi

ernde am bona roondanoo ɓeen janfinooɓe ma.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Ko Deftere Alla e Sunna Nelaaɗo ngoni tuugnorgal maa

Ko silaama wonnoo njogitaari ndi ngoowno-ɗaa

Ko jellaaba woni ɓoornateeri maa

Kurus meeɗaa seerde e junngo maa

Dahaa e alluwal, Deftere Quraana meeɗaa woɗɗuɗo njooɗi-ɗaa.

Ceerno Sammba Jaadanaa !

Yo ɓernde ɓuuɓ toon to ngon-ɗaa, aan e nanndodiiɓe maa

Ko min dariiɓe e ubbitde daartol maa.

 

Ooy haaliyaŋkooɓe e heɗiyaŋkooɓe !

Njarfen njimen jaambareeɓe liganinooɓe yontaaji haŋki

Haa nafta hannde, riiwta ɓiɗteende,

Njennen ñiŋen ɓeen janfinooɓe Fuuta haŋki hoto ñemmbeede hannde

Ko kaal-mi ko so won mo welaani yo won ɗo haaɗi

Wonaa miin haali ko e daartol ndaartinii mi.

 … /// …