Njillu Fedde «Sifaa Hanki Pinal Hannde» to Nuwaadibu !

0
1802

Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde yuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi e nder Nuwaadibu ñalnde 30 lewru Abriil to galle  FƁPM catal Nuwaadibu, e ñalnde 1 mee to leegal Laawoyna e ballondiral e catal fedde FƁPM (Goomu Ngatamaare)  e fedde sukaaɓe Kundel.

Ko idii eɗen naatana ko yuɓɓinaa e kiirɗeeli ɗi, ndutto-ɗen seeɗa e nguurndam fedde nde. Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde ko fedde pinal renndinde sukaaɓe e mawɓe, worɓe e rewɓe, sosaande e hitaande 1976 to Nuwaasot, heftinaande e hitaande 2005 to bannge laamu. Ardii fedde nde hannde ko Jaak Mammadu Yero. Gila nde sosaa, nde meeɗa seerde e gollanaade leñol ngol ko fayti e pinal fulɓe e ƴellitde ɗemngal pulaar.

Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde yuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi e nder Nuwaadibu ñalnde 30 lewru Abriil to galle  FƁPM catal Nuwaadibu, e ñalnde 1 mee to leegal Laawoyna e ballondiral e catal fedde FƁPM (Goomu Ngatamaare)  e fedde sukaaɓe Kundel.

Ko idii eɗen naatana ko yuɓɓinaa e kiirɗeeli ɗi, ndutto-ɗen seeɗa e nguurndam fedde nde. Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde ko fedde pinal renndinde sukaaɓe e mawɓe, worɓe e rewɓe, sosaande e hitaande 1976 to Nuwaasot, heftinaande e hitaande 2005 to bannge laamu. Ardii fedde nde hannde ko Jaak Mammadu Yero. Gila nde sosaa, nde meeɗa seerde e gollanaade leñol ngol ko fayti e pinal fulɓe e ƴellitde ɗemngal pulaar.

Hanki, e sahaa naange wulnge, ɗum jeyanoo ko e payndaale fedde nde ngam ƴellitde ɗemngal ngal e rewrude e tinndinooje e njalniikaaji ekn… e dow yarlitaare mawnde, e tampere mehre, terɗe fedde nde sibu alaa ngartam wonani ɓe heen, walla mbiyen alaa njoɓdi. Hannde noon, ko aduna kesam-hesaagu, alaa e sago kala ko ummanaa maa yahda e ngaluuji, so wonaa ɗum tan woɗɗoytaa. Ɗum tagi kamɓe fof e wonde hatanteeɓe e jogaade yarlitaare mawnde ngam ƴellitde leñol ngol, hannde won jiyanɗe goɗɗe ɓe njogii e fedde nde. Sibu pulaar ena wiya mawɗo amantaa mehre. Ɗum tagi fayndaare maɓɓe arwaniire ko werlaade cammbale ngam awde pelle ɗe ngonaa laamuyankooje mbele ina mbaawa wallude fedde nde haa waawa yettinde doŋle ɗe roondii ɗe, waawa fukkude e dow jam, tawi terɗe ɗe fof ena keddii e fedde nde, ɗum yiɗi wiyde tan, tawa mo woni fof  won ko fedde nde jibinanta ɗum. E nder ɗum won gootal e cammbale ɗe awi wootere e pelle ɗe ngonaa laamuyankooje, barjitii ɓe huude e kaalis ɓe ha ɓe mbaawi jogaade miijo waɗde njillu maɓɓe ngadanu ɗo e nuwaadibu, haa ɓe mbaawi yuɓɓinde kiirɗeeli pinal, tawi lowdi ndi ko yiɗde haɓaade rafiiji rewɓe e daranaade kisal mum en. Sibu so tawii en ngartii e kiirɗeeli ɗi, en ƴeewii ko yuɓɓinaa e majji ko, maa en taw ko ɗum tigi woni darnde maɓɓe.

E jamma gadano o, idii fof ko konngol udditirgol hiirde nde, ngol musiɗɗo  Hammaat Joop waɗi ngam bismaade banndiraaɓe arɓe tawtoreede hiirde nde, rewi heen ko konngol musiɗɗo Umar Bah, holliti weltaare mum e hiirde nde e doggol ko jogori yuɓɓineede e hiirde nde, caggal ɗum hooreejo catal FƁPM Nuwaadibu, hono Kan Aamadu Saydu ɓami konngol ngam wollitde weltaare mum e garaangal Fedde Sifaa Hanki Pinal hannde e Nuwaadibu, e bismaade denndaangal banndiraaɓe arɓe tawtoreede hiirde nde, o ñaagii Geno toowɗo o nde hiirde nde yahrata no haanirta nii, o wasiyii banndiraaɓe yo njangat Pulaar ɗemngal men. Refti heen ko jimol Fuuta tooro ngol goomu Ngatamaare waɗi. Golle Kiirɗeeli ɗiɗi ɗii fof ko yuɓɓinaa heen gila e tinndinooje haa heɓi njalniika fof fayti ko no mbiyruno-ɗen nii ko haaɓaade yoga e rafiiji rewɓe e no ɓe poti reentoraade mbele aɓe kisa e won e rafiiji. E kiirɗeeli ɗi, ɓe ndokkii heen wasiyaaji mawɗi, ko wayi no tuppo, dewle sukaaɓe rewɓe tokosɓe, ɓe ndañaani duuɓi 15, haa heɓi deedi ɓadondirɗi ekn…. Ko hono noon ɓe njuɓɓiniri heen tinndinooje waaju ko wayi no baasal (rewɓe yiɗirooɓe jawɗi, worɓe ɓe toppitaaki galleeji mum en (ko naamnaa fof e galleeji mum en mbiya ngalaa, so njahii galeeji janani ko naamnaa fof itta totta (KAN). Caggal ɗeeɗoon golle, jimɗi baɗɗi faayiida mbaɗaama heen e daande bani men debbo naalaŋke mawɗo e nder fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde hono Faama Mbaay. Caggal kiirɗeeli ɗi ɗiɗi pelle ɗe tati ɗe, Goomu ngatamaare e Sukaaɓe Kundel e Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde, njuɓɓini, batu pattamulamu ngam wostondirde hakkilaaji e waɗde jokondiral hakkunde pelle ɗee tati mbele ene mbaawa gollondirde ko fayi arde.

En ñaagiima Geno toowɗo o nde sellinta doole, hono ɗee golle nde mbaawata waɗde e kala sahaa mbele eɗen ɓamta pinal men e ɗemngal men (aamiin). Eɗen njetta musiɗɗo Jibi Aamel Sih nde waawi wallitde en haa mbaaw-ɗen waɗde ndee winndannde.

Nulaaɓe Fooyre Ɓamtaare Jibi Aamel Sih e Abuu Kan, Nuwaadibu