Muritani waasii ngenndiyanke : Mammadu Sammba Joop saŋkiima

1
2020

Leñol Fulɓe waasii ngenndiyanke mawɗo : Mammadu Sammba Joop saŋkiima hannde, ɗo e Nuwaasoot hedde waktuuji 12 (midi). Saŋkaare Murtuɗo ko baasal mawngal wonande leñol fulɓe, haa arti noon e gollooɓe e ɓamtugol Pulaar/Fulfulde. Oɗon mbaawi heɗtaade daande makko e yimre makko wiyeteende  “Maayde”, e joofirde ndeeɗoo winndannde

Heewii wiyooɓe ina njiɗi Pulaar, tawa ngollaataa e ɓamtude ɗum : Mammadu Sammba Joop yiɗiino Pulaar, ɓamti Pulaar. Yo Allaahu yurmo mo, yaafoo mo. Yo Allaahu haarnu mo Aljanna. Aamiin

YOWRE 1

  1. Giɗo Miskinɓe

    Murtuɗo ko ngenndiyanke tigi, mo miijooji beldal hakkunde leƴƴi, giɗo miskineeɓe. Muritani kay waasii harbiyanke daraniiɗo yo goonga laato, sibu nde o maayi nde, o wonnoo ko e haɓde e folluɓe laamu, njiɗi artirde heɓi ñugga e Muritani. Murtuɗo kay wirni kono maayaani. "Murtuɗo, a suddiima leppi leydi, leydi suddiima leppi teddungal" : ɗum ko aan wiyatnoo noon jaambareeɓe Fuuta, salinooɓe yawaare, hannde ko minen mbiyat maa noon.

    Innaa lil Laahi wa innaa ileyhi reejiuun.

Comments are closed.